Månegarm
Ynglingaättens Öde1. Freyrs blod

Den förstfödde son av Yngvefreys ätt
Stupade handlöst i böljfritt kar
En miste ljus i dvärgkungars sal
Söner tog riket när fadern slets av glöd

En kung som släckte äringens törst
Då ådror tömts på blod
Barnen som gavs sotens död
Och reds av Lokes tös

Hästdisen Hel, älskade rikt
Hästdisen Hel, red kungens lik

Ett löfte om hämnd, för bevingade vän

Hör, hör deras öden
De från urgammal tid, då världen brann
De av gudarnes börd, med dödens fylgja
Med fördömelsens kall, blev söners fall

Broder mot bror, stål krossar släktskapets borg
Fälldes i strid och vars bror tyngde grenen med lik
Karg stod grav, när ulv och örn slet hans liv

Natten sväljer månen blek
I natten ett gille med skratt och lek
Rök följde objuden gäst
Och elden blev värd för fest

Sonen for över östens hav
Hård dans honom ester gav
havet kväder djupt om hans död
vid hjärtat av sjö

Horn töms för gudaätt
de som födda med skuld och ärvde förbannelsens lott
Tungt vilar ödet för hjälmbärarätt
Men hågkomsten ruvar på värv av son och drott… I kvädets sång


English translation

The firstborn son of Yngvefrey’s kin
Met his death in still mead
The next met his end in the dwarven kings hall
The sons of his son set their father ablaze

A king who fed the harvest and soil
When his veins were drained of blood
His children taken by disease and ridden by Loke’s maid

The horse disir Hel, held the king dear
The horse disir Hel, rode his corpse

An oath of revenge, for a feathered friend
Hear, hear the fate of the fallen
Those from a primordial time, when the world burned
The descendants of gods, haunted by death
An inherited curse, sealed their fate

Brother against brother, steel shatters the bonds of kinship
Struck down in battle, where the bodies of kin lay
Barren was the grave, when wolf and eagle
tore flesh from his corpse

The night swallows the pale moonlight
A feast in the night, with laughter and games
Smoke followed an unwanted guest
And the fire engulfed the gathering
The son crossed over the Eastern Sea
A dance of swords was what he received
The sea laments his death
From the heart of its depths

Horns raised to honour the memory of kings
Those who were born guilty, and inherited a predestined fate
The fate rest upon helmet bearing kings
But the deeds of the kings are preserved in a poem of death
and in our songs…


2. Ulvhjärtat

Så ung och skör, så späd och vek
Jag var kraftlös i köttet
Mig gavs där bot, att styrkan besegla
Igenom ulvens blod
Härdad av ulvens hjärta, mitt sinne svartnat
Nu myndig och hårdast av män, redo att ta mitt arv

Sex kungar skall brinna
Min makt skall gro

Jarlar och kungar sex kom till gravöls sång
Till sal med glödande fjät
De druckna ledas in
All den jord, till norr och söder, allt bliva mitt
All den jord till öst och väst, skall bliva min
Innan jag dö…

Ynglingars rike brinn med mig
Låt nu elden sluka salen, bli min grav
Illrådig kallad, men ulv till hug och tand
Mitt land skall aldrig rivas ur min hand

Kungar tolv med svek jag dräpt och stålstormen ridit
Ovän med diger här, kommen för mitt fallEnglish lyrics:


So young and frail, thin and weak
My flesh was feeble
I shed my frailty and gathered new strength
By the blood of the wolf
Hardened by the wolf’s heart, my soul blackened
I’ve come of age and the toughest of men, ready to claim what’s mine

Six kings shall burn
My might shall grow

Earls and a half dozen kings, came to the funeral feast
Came to a hall with glowing strides
They were led to their death
All land, from North to South, all shall be mine
All land from East to West, shall be mine Before I die…

The Ynglingars’ kingdom burns with me
Let the flames engulf the hall, become my grave
I’m called the Ill Ruler, but wolf to the bone
My land shall not be torn from my hands

Twelve kings with betrayal I slayed
And battles I’ve fought
Now enemies abound
They have come for my land


3. Adils fall

Driven till gutars ö
Rövad av arvejord
Havets djup
vänder åter hem

Mången strid
Om riket kämpats
Fällde Ale, en Skilfingars ättefejd

Adils fall, disers kall

Vänerns kalla is
Röd av Freyrs ätt
Spjut som fälldes fann sitt mål
Konungs armring, flätat stridsnät
fyrbent Ramn, röd sken hildesvin

Ond nid var vävd för hans väg
Vid hästdrottens död väntar Hel
Makt föll från rikast av Skilfingars ätt

Där under folkets sed
In i dis-salen hästfursten red
En dans med skölden bred
Men med trollväsen sejdkraften vred
Av sejden vred, föll från bog och livet slets,
med skultens hav över jorden spreds

Och där under sveafolkets sed
In i salen den mäktige red
En dans med stridsskölden bred
Men med trollväsen sejdkraften vred
Av sejden vred, föll från bog och livet slets
Med skultens hav över jorden spreds


English translation

Driven to the home of Geats
Robbed of his family land
Ocean’s deep, returns home once again
Many battles, over the land was fought
Ale was slain, a Skilfingers’ kinsmen feud

Adils fall, call of the Disir

Vänern’s freezing ice, turned red by the kin of Freyr
Spears found their targets
A king’s bracelet, braided web of battle
Ramn the horse, Hildesvin shone red

Misery was woven into his path
When the horse lord dies, Hel awaits
Power fell from the richest of the Skilfinger clans

There, during customs and rites
Into the hall the horse ruler rode
A dance with the shield held high
But the seidr-being ended his life
Life was torn from his skull, split open
And an ocean of blood stained the soil

And there, during the rites of the Swedes
Into the great hall the mighty one rode
A dance with the battle shield held high
But the seidr-being ended his life
Life was torn from his skull, split open
And an ocean of blood stained the soil


4. En snara av guld

Lågt bär korpens färd
Med en buk stinn av finnfolkets hull
Och dyrast rov, en ädlings blod
Med hy ljus som nyfallen snö

Här över österns salt
I bojor utan järn
Hon vigdes vid sin faders lik
Men bidar sin tid för hämnd

Hon tvangs till att bliva brud
men bär med sig ett lov
Hans lön skall bli getens ragg
och en snara gjord av guld

En livlös man ser dagen ny
vid Lögens strand
En smyckad död i guld så röd
När månen flyr och dagen gryr vid österns rand
Blev domen fälld, en blodets gäld

Vår konung dräpt, han vilar högt i trädets sal
Han bragds om liv, av fager viv
Då månen flyr och dagen gryr vid österns rand
En konungs död i himlens glöd


English lyrics:


The raven journeys low
His guts filled with the flesh of Finns
Their most valued prey, a nobleman’s blood
With skin as white as newly fallen snow

Here, over the Eastern Sea
In chains without steel
She was wed next to her father’s corpse
But biding her time for revenge

She was forced to be his bride
but swore an oath
His payment will be a braided rope
And a noose made of gold

A lifeless man gazes upon the dawn by Lögen’s Beach
A bejeweled death in red gold
When the moon flees and a new day dawns in the eastern skies
The sentence was carried out, a blood debt

Our king has been killed, now resting in a hall of leaves
In a golden noose, by a woman’s hand
When the moon flees, and a new day dawns in the eastern skies
A king’s death in the sky ablaze


5. Stridsgalten

Med segelhäst från östan
kom gutars kung
Med här till Svetjuds mark
Till att pröva galtens mod
Med både eld och stål de plåga folket
rövade landet svårt
De togo guldklädd mö
furstens äkta hälft

Ottars far, den hårde skilfing
for till makans värn
till brynjeting, med drottakämpar,
att blöta blodorms svärd
En grånad man, med ett farretryne,
I skinande hjälm
Med ändlöst hat, han vätte liden,
med havsfurstens blod

” – Mitt svärd skall söndra deras lik
Till Odens ges

Då gutars herre, föll till mark,
veknade dess hird
De flydde fält och de flydde död, till Korpskogen mörk
Och sveafolket, de jaga rov
allt till skogens rand
Bland träden gömda, de slagna gäckas, att pröva sina svärd

” – Mitt svärd skall söndra deras lik
Vår gryning skola se dess blod
Deras halsar stilla galgens svält
Jag skall giva dem

Till Oden, Oden
Till Oden, deras liv ska bli korpars fröjd
Oden, era liv skall till Odens ges

Vid gryning hördes hornets sång,
I från havet till gutars värn
Hjälmar klövs till disers sång
när fursten föll för stål

Och aldrig mer skall de kämpa, då som Stridsgalten segna ned
Och aldrig mer skall svears kung, bryta ringar till sitt folk


English translation

With longships from the East
Came the king of Geats
With an army to Svetjud’s soil
To test the courage of the boar
With fire and steel, they tormented the land
Raided the land bare
They took the gold-clad maiden
The ruler’s better half

Ottar’s father, the toughened Skilfing
Sprung to her defence
With ornate helmets, and hardened fighters,
To soak the warlord’s blade
A gray-haired man, with a wild boar’s heart
In shimmering steel
With endless hate, he turned the fields red
With the blood of the Ocean ruler

“ – My sword shall tear the flesh from bones,
To Odin we offer”

When the lord of Geats lost his life,
his men lost their spirit
They fled the fields, they fled their death, into the dark Ravenwood
And Svetjud’s sons, they hunted their prey
to the borders of the woods
And by the forest, they mocked their foes, to test their swords

“ – My sword shall tear the flesh from bones,
Dawn will witness their blood
Their necks will satisfy the hunger of the gallows
I will provide

To Odin, Odin
To Odin, their flesh will be a raven’s feast
Odin, your lives are for Odin

At dawn a song from a horn could be heard
From the sea, an aid for Geats
Helmets split to the Disir’s song
when the Boar lord fell

And never again will they fight
Since the fall of the Boar lord
And never again shall the king of Swedes
Arm his troops with bracelets


6. Auns söner

Åter här och åter kung
Det blod som dväljs i mig
Ett arv från Frej

Jag skall bli för evigt – i Elles ömma famn
Jag skall bli för evigt – och döden jag bedrar

Giv mig tid och giv mig liv
Det blod som gavs i offer
Ska ge mig vintrar fler

Det blod som gavs
Ett offer-blot till mig själv

Fast i åldern och fjättrad av tid
Skör i modet, täljer nid
Hur kan en fader blota sin ätt
Med söner nordens marker vätt

Nio barn, jag till Oden gav
Var liv gav mången somrar
Men grå så svag och tärd

Kött värjs från röta – Av söners unga blod
Kött som värjs från röta – med söners liv

Jag skall bli för evigt – giv mig tid giv mig liv
Jag skall bli för evigt – och döden jag bedrar


English translation

Still I’m here, and still I’m king
The blood that dwells in me
A legacy of Freyr

I shall stay forever – in Elle’s embrace
I shall live forever – and death I will deceive

Give me time and give me life
The blood offerings I received
Shall give me endless winters

The blood was mine to embrace
A sacrifice for myself

Trapped in the ages and shackled by time
The lack of courage, a craving spite
How can a father give his own kin
The North was drenched in the blood of his sons

Nine young sons, I to Odin gave
Their lives gave me many summers
But in a body frail and weak

Flesh is kept from rotting – By the blood of my sons
My flesh is kept from rotting – By the blood of my sons

I shall live forever – give me time, give me life
I shall live forever – and death I will deceive


7. Vitta vettr

Giv mig död, eller för han hit
Han skall gälda mig sitt svek, eller plikta med sitt liv
För med dig, det liv som gavs av mig
Bär med dig, min vädjan och hans död

Vitta véttr
Långt bort i vinterrikets sal
Ett löfte om återkomst till maka och barn

Hans ord, var likt vårens is, blott svek
Tio stränga vintrar flöt, ej bud kom från Svetjuds son
Hon sände völvans nid och med sig en kungason
För honom hit, till mig, eller låt honom dö för sitt löftes svek

Maran rev fursten död
Född ur en makes svek
Drivas nid född av hennes hat
Och i drömmen kvävdes hans liv

En saknad råkade hans sinn
Ett kall om nordanfärd, att fara till vinterns vist
Han tvangs av folket bliva kvar
Och varnades att detta vore trolldom och sejd


English translation

Give me death, or bring him here
He shall pay for his deceit, or give penance with his life
Bring with you, the life I gave
Bring with you, my appeal and his death

Vitta véttr
Far away in the winter kingdom’s hall
A promise to return was given to his wife and child

His words, like the ice of spring, only lies
Ten harsh winters passed, but no message came from Svetjud’s son
She sent the völva Huld, and with her a king’s son
Bring him here, to me, or let him die for his betrayal

Maran tore the king to death
Born from a husband’s betrayal
Driven by vengeance, born from hate
And in dreams she choked the life from him

A yearning he suddenly felt
A call from the north, to go to the winter’s sage
He was forced by his people to stay
And was warned that the call was all but sorcery and sejdr


8. Hågkomst av ett liv

Här närde kungar Nordens tro
Konungaätt sprungna utav Freyrs blod,
Vilar i Svetjuds jord.

Här finns ej den forna ätten mer
Död följer år och tiden ler
Vill vi då se, att den äring och liv vi ger
Skall vissna, dö och falla ned

Inget träd för evigt stå
Även asken dör av sina sår
Även forna gudarnes ätter förgås
Endast hågkomst av ett liv består

Inget träd kan för evigt stå
Inget hjärta kan i evighet slå
Även forna gudarnes ätter förgås
Endast hågkomst av ett liv består, blott ett spår
Endast hågkomsten består


9. The Wolfheart (English version)

So young and frail, thin and weak
My flesh was feeble
I shed my frailty and gathered new strength
By the blood of the wolf
Hardened by the wolf's heart, my soul blackened.
I’ve come of age and the toughest of men, ready to claim what’s mine
Six kings shall burn, My might shall grow
Earls and a half dozen kings,
came to the funeral feast
Came to a hall with glowing strides
They were led to their death.
All land, from North to South, all shall be mine
All land from East to West, shall be mine
Before I die ...
The Ynglingars’ kingdom burns with me
Let the flames engulf the hall, become my grave
I’m called the Ill Ruler, but wolf to the bone
My land shall not be torn from my hands
Twelve kings with betrayal I slayed
And battles I’ve fought
Now enemies abound
They have come for my landLyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial