Perished
KarkIntroduksjon

(instrumental)


Imens vi venter...

Dårlig moral og usannheter forurenser sinnet. Naturen tørster etter
et offer. Belønnes skal dens tro tjenere, når den rensende
bølgen kommer

(translation)

While we wait...

Immoral and lies contaminates the mind. Natures thirst for
a sacrifice. It's true servants will be rewarded, when the cleansing
wave comes


Stier til visdoms krefter

Man kan aldri bli vis nok. Veien man vandrer for å nå sine mål kan
være utviskede stier som leder en på villspor. Vitens villspor.
Prøv på ny, finn de rette stier.

(translation)

Paths to the power of wisdom

One can never become wise enough. The way one wanders to reach
ones goals might be old and blured paths that lead one astray.
False knowledge. Try again, find the right paths.


På nattens vintervinger

En sol av mørket i stjernenes rike. En gammel manns hender
rører forsiktig ved marken, han hører mørkets sønner synge,
konger av natten...

(translation)

On the night's winterwings

A sun of darkness in the reich of the stars. An old man's hand gently
touches the ground, he hears the sons of darkness sing,
kings of the night...


Iskalde strommer

Tapte krefter. Skogen synes å skinne i månelyset, iskulde åpner for
kosmos' sirklende strømmer. Les tegnene av sannhet, som flyter fritt.

(translation)

Icecold streams

Lost power. The forest seems to shine in the moonlight, freezing
coldness opens for the twirling streams of cosmos. Read the signs
of truth, that flows free.


...Og spjuta fauk

Skrallet fra et sverd, ferskt blod som bruser, en illsint Nordmann.
En fest av et slag.

(translation)

...and the speers flew

The sound of steel against steel, fresh blood flowing, a fierceful
Norseman. A feast of a battle


Befri de trolske toner

Noen skapninger fra eldre tider eksisterer ikke lenger. Tror man. Iblant
får man refleksjoner fra fortiden som gir visjoner om
storhetstider, og varmer en Nordboers hjerte.

(translation)

Free the trollish tones

Some creatures from the elder days no longer exist.
One believes. Sometimes one gets reflections from the past that gives
visions of greattimes, and warms a Norseman's heart.


Renheten og gjenkomsten

Straffes den som straffes må, som ikke er ren og tro. Under en rødlig
himmel skal vi komme tilbake igjen...

(translation)

The purity and the return

Punished be those who must be punished, those who are not pure and
true. Under a redly sky we shall return again...

Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial