Root
DemaPEKELNÁ ŽEN( (REAP OF HELL)
LITANIE K SATANOVI (Charles Baudelaire)

Satane smiluj se nad dlouhou mojí bídou!

Ó, ty, jenž nejvíc znáš Ó archande(li hne(vu
jsi zavržený bu*h zbavený chvalozpe(vu*

jak ukr(ivdili ti kníže exilu
ac( byl jsi pr(emožen, nepr(išels o sílu

Ty, který všechno víš, Ty pane hlubin králi
jsi lékar( úzkostí a utišuješ žaly

Ty, který pronikáš svým zrakem arzenál
kde kovy pohr(bené spí v tvrdém lu*ne( skal

Ty, dáváš zloc(incu*m pod šibenicí klid
jenž drtí, ponouká a pobur(uje lid

Ty, abys zachránil nás z pozemského víru
nauc(ils míchati nás uhlí, ledek, síru

Ty lampo vyhnancu* a objevitelu*
jsi kne(zem šibenic a spiklých mstitelu*

Satane smiluj se nad dlouhou mojí bídou !
SEDM JEZDCU* (7 C(erných Jezdcu*)

Sedm c(erných jezdcu*, r(ítí se c(ernou nocí
na jejich pláštích sedm kr(ížu* zár(í
Každý kr(íž obrácený, tak to musí být
zeme( již pod kopyty koní var(í
R(ítí se k tajemnému cíli, ke svému otci
jenž Satan jmenuje se
Krev stéká po c(erných hr(betech koní
když Abadon dá pokyn zastavit
Zeme( se otvírá a všechno kolem duní
Satanu*v znak zjeví se pr(ed nimi
Skloní se pr(ed otcem všech sedm c(erných jezdcu*
Pentagram zár(í, Satan se usmívá
Z pochvy sedm ocelových mec(u* letí
u Pentagramu do zeme( se nor(í
Satan jim žehná obráceným kr(ížem
var(í již voda všech sve(tových mor(í
A již zas mají své mec(e pevne( v ruce
a v noc(ní tme( všech sedm c(erných jezdcu* mizí
PÍSEN( PRO SATANA

Ach Satane, ty vládc(e všehomíra
jak skála pevná je má láska k tobe(

Nezme(nitelná v tebe je má víra
obrácený kr(íž chci mít na hrobe(

Tvu*j obraz mám vypálený v srdci
v srdci, které je navždy tvoje !

Když navštívíš me( ne(kdy v noci
Pentagram zazár(í, jak sve(tlušek roje

Tvým jménem proklel jsem kostely a chrámy
mou duši sám Lucifer si vzal

Spálil jsem Bibli a podobný krámy
a tobe( své te(lo ve(noval

Vím, že jsem tvu*j, jsem majetkem tvých synu*
te(ším se na tvu*j ohnivý Ráj

Jen vírou v tebe já odc(iním svou vinu
pak pu*jdu dál, až na propasti kraj

Pr(i C(erné Mši, jsem vždy nesmírne( hrdý
že do uc(ení k sobe( jsi me( vzal

Co nezmohou dnes ješte( žádné ve(dy
to všechno ty, už dávno, dávno znal

Když vkládám ruce do str(edu Pentagramu
a duše má se zac(ne zachvívat

Pak vždycky poznáš, že nikdy te( nezklamu
že nave(ky te( budu milovat!
HR(BITOV

Každou noc ve dvanáct, hroby se otvírají
mrtvoly vylezou, klouby si narovnají

Jen já tam s nimi bejval
u hrobky jsem stál
a poslouchal jak hrají
ten náš BLACK METAL
ten náš BLACK METAL

Hrají ho kostlivci, jen bílý zuby svítí
a mrtvoly tancují, hroby se propadají

Jen já tam s nimi bejval
u hrobky jsem stál
a poslouchal jak hrají
ten náš BLACK METAL
ten náš BLACK METAL
VÁLKA KRYS (WAR OF RATS)
KRÁL DOGRA

Dogra Vládne - Dogra Král

Lidé neví co je c(eká,
co se na ne( r(ítí

Kapky krve rozstr(íknuté,
bílé zuby ve tme( svítí.

Už se ženou, už se valí,
nekonec(ný spousty krys

c(love(k prchá - zamyká se,
a zalézá jako hmyz.

Dogra Vládne - Dogra Král

Me(sta jsou již obsazena
všude se jen krysy hemží,

lidstvo c(eká - neví na co
každý by to chte(l pr(ežít !

Šedý kožich - oc(i rudé,
rozbe(sne(ná mašina,

Dogra Volá : "Do útoku !"
Konec lidstva zac(íná.

Dogra Vládne - Dogra Král !
VOLÁNÍ O POMOC

Hru*za, Be(s, Konec a Beznade(j,
celé lidstvo strachem kr(ic(í,

Kdo však pr(ijde na pomoc,
když Ocelové Zuby, všechno kolem nic(í !

Jen volání o pomoc...zní tmou
jen volání o pomoc...zní tmou

Miliony lidí mizí, pod nohama vzteklých Krys,
nikdo je však nezachrání, Krysám se už neubrání...

Jen volání o pomoc...zní tmou
jen volání o pomoc...zní tmou

Jen zvír(ata ušetr(ili, musí pr(ece ne(co žrát,
Lidstvo celé vyhubily, už vládne jen Krysí R(ád !

Jen volání o pomoc...zní tmou
jen volání o pomoc...zní tmou
DOGROVA R(ÍŠE

Temní Vládci Hlubin, svolávají Démony
vylétají, rozhlíží se, jenom tma je na Zemi !

Me(sta mrtvá, Lidstvo nikde, Démoni se vracejí,
všechno poví Vládcu*m Hlubin a neslyšne( mizejí.

Vycházejí Vládci vzhu*ru, po Zemi se prochází
Krysy uctive( se klaní, Dáma s Kosou odchází.

Vybílené hory kostí, i lebek a c(elistí...
a nad nimi me(síc zár(í, tvár( Vládcu* se rozjasní.

Tvrde( hledí na tu zkázu, jedna Rasa zmizela
Krysy chopily se moci, Válka už se skonc(ila

Vracejí se zpe(t do Hlubin,
kde budou zas v klidu snít,

Krysy at( si vládnou samy,
od Lidí budou mít klid !

Dogra Vládne Mocné R(íši,
Kov C(elisti sevr(ený,

C(love(k co r(val: "Jsem Pán Tvorstva",
z povrchu je smetený !

DOGRA VLÁDNE !
DOGRA - KRÁL !!!
POSLOVÉ Z TEMNOT (MESSENGERS FROM DARKNESS)
POSLOVÉ Z TEMNOT

Rude( žhnoucí oc(i, pronikají tmou
nocí se rozléhá dusot kopyt.

Údolím se žene Pekelná Jízda !

Šeptáš slova Klatby smrti
po zádech ti stéká ledový pot.

Bílé kosti c(elistí, ty neumí se smát
jedou nocí Poslové a jedou se rvát.

Nestav se jim do cesty, rade(j se jim vyhni
jinak poznáš co to je žít v Pekelné Výhni !

Nesou zprávu z temnot, zprávu poslední:
"Rozhodný boj vypukne za ne(kolik dní !"

Polnice již zatroubila, Be(sové se r(adí,
pozorne( se podívejte, hru*zu ve vás vzbudí !

Vojska temnot pr(ipravena, stojí v pevném šiku,
krome( mec(e, helmy, štítu - každý svírá dýku.

C(ekají jen na rozkaz, na rozkaz Poslední
pak vypukne hru*zný Boj - Zvon Smrti již zní !

A Poslové z Temnot nesou zprávu poslední:
"Rozhodný boj vypukne za ne(kolik dní !"

A R M A G E D O N !
666

666 je 666

Toto c(íslo nosí Satan hrde( na prsou
je to c(íslo nejmocne(jší - The Beast -
jej všichni zvou !

Utvor(me kruh s pe(ti body, sklon(me dolu* hlavy
uvidíme ve(ci mocné
žádné bludy, žvásty, klamy...

Je to Mocnost nejmocne(jší, bez konce, ach, bez konce
uvnitr( kr(išt(álové koule
konc(í všechny hranice

Prohlédne vás jednou pro vždy, Satan - Temnot Mocný Pán
neskryjete pr(ed ním nic,
nejste pro ne(j hlavolam !

Tam pomne(te, že tuto Sílu, z Hlubin zeme( prýštící
nezastaví nikdy nikdo,
je to síla smrtící !
STÍN PROKLETÍ

Stín Prokletí leží na nich
i na jejich pr(átelích
do kobek jsou uvrháni
na skr(ipec jsou nataženi
bezcitne( jsou muc(eni.

Proc( tam byli uvrženi s rodinou i s pr(áteli ?

Inkvizicí obvine(ni ?
Inkvizicí žalováni ?
Inkvizicí umuc(eni ?

Pro svou Víru v Pána Temnot,
museli jít ke ku*lu !

Kat pr(istoupí ke hranici
i lživý kne(z pod kapucí
lidé se však odvrací !

Me(la pravdu Inkvizice nebo jejich Obe(ti ?

Já to vím, i vy to víte
Obe(ti neumlc(íte
v budoucnu to pochopíte !
SOUD (THE TRIAL)

Pouze v krátkém c(asovém úseku od roku 1627 do roku 1794, bylo špane(lskou inkvizicí, tak c(i onak, postiženo 34.867 lidí.
Z toho bylo 5.366 upáleno !!!

Juan Antonio Llorente -
"Historie critique de l'inquisition d'Espagne"
(Kritická historie špane(lské inkvizice)

(Tento pr(íbe(h se odehrává ve Špane(lsku ve druhé polovine( 15. století za vlády krále Filipa II.)
Procitnutí I (instr)
SOUD

Žalobce: Obžalovaný je vinen tím, že za pomocí temných sil a c(erné magie, scházel se za nocí s Veleknížetem Pekla zvaným Lucifer a s jeho pomocí se snažil snížit význam uc(ení Církve Svaté...!

Inkvizitor: Obžalovaný povstan(te a vypovídejte !

Obžalovaný: Když mi bylo 16 let, moje matka i otec zemr(eli za tajemných okolností na našem rodinném sídle ve Špane(lsku...tenkrát se vykládalo, že v tom byla ne(jaká kouzla...ale já byl ješte( moc mladý na to, abych to pochopil. Dnes již chápu...
ZJEVENÍ

Komnata je do tmy ponor(ená,
jen dech spác(u* ruší noc(ní klid.
Najednou však svíce zár(í -
tichý smích - a zas je klid.
Dver(e vrznuly - zavál noc(ní chlad,
temná postava do komnaty vchází.
V c(erný rubáš zahalená,
jen oc(i jí ve tme( zár(í.
Rychlý pohyb - stojí u postelí,
sklání se a šeptá slova smrti.
Vzpr(ímí se a vztáhne ruce,
dve( živá srdce v pe(stích drtí.
Ráno byli nalezeni manželé již mrtvi,
- jak zemr(eli nikdo neví.
R(íkalo se, že snad žili v hr(íchu,
Temnotám, že oni patr(ili...!

Obžalovaný: ...a tenkrát vec(er, po pohr(bu mých rodic(u*, navštívil me( ten tajemný muž a ješte( téže noci odvedl si mne do svého hradu...
ARALYON

Pojd( se mnou mu*j synu, pojd(,
nauc(ím te( ve(ci mocné,
s mou pomocí dokážeš zas žít.
Spatr(íš zár( té hve(zdy temné,
její sílu mu*žeš také mít!
Pojd( se mnou, mu*j synu, pojd(,
neposlouchej jiné rady,
až poznáš, tak pochopíš.
Všechno, co znám, to nauc(íš se,
zbavíš se lží a pravdu zvíš.
Aralyon - Rootan - Aralyon.
Od toho dne uc(il jsem se,
jak poznávat skrytou pravdu,
kudy vede cesta má.
Aralyon dokázal mi,
že jen on tu sílu zná!
VÝSLECH (Inkvizitor)

Suspicio - Carrucha
Levis suspicio - Tortura de Cardeless
Suspicio violens - Tortura del Aqua
UPÁLENÍ

Jsem nevinen... to vím,
jsem nevinen... to vím!
Stojím tvár(í v tvár(
své pr(ítelkyni smrti,
však slza žádná nezmác(í má víc(ka
když bolest okovu* mne drtí!
Jsem nevinen... to vím,
jsem nevinen... to vím!
Omnia ad majorem, Aralyon Gloriam!
CESTA ZKÁZY

Vidím, vidím cestu zlou - c(erný stopy jdou
trosky krytých válek - máme za sebou
Ted( už jenom havrani - letí krajinou
plnou kostí šedivých - krví zalitou.
Mám strach touhle cestou,
mám strach s tebou jít,
mám strach, nebot( jiste( vím,
že už se nevrátím!
Konvoj smrti, prokletí - ve(c(ných tuláku*,
karavana mrtvých te(l - a stíny hlupáku*.
Po kolena v krvi - jdeme hledat novou zem,
zda se nám to podar(í - zda se naleznem?
Mám strach touhle cestou,
mám strach s tebou jít,
mám strach, nebot( jiste( vím,
že už se nevrátím!
Procitnutí II (instr)

Vysve(tlivky:

Druhy inkvizic(ních obvine(ní:

Suspicio = obvine(ní
Levis suspicio = lehké obvine(ní
Suspicio violens = te(žké obvine(ní

Nejpoužívane(jší druhy muc(ení pr(i inkvizic(ním výslechu:

Garrucha = pove(šení za ruce
Tortura de cordeles = napínání na žebr(íku
Tortura del aqua = nalévání vody trychtýr(em do krku
Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial