Thy Worshiper
SignumXI wiek po s'mierci Chrystusa, o którym mówi sie;, z.e jest synem boga. Nie mówi sie; tylko, którego boga... I kim jest ten bóg.
Na pó?noc, nad zimne morze zwane Ba?tykiem dotar?a juz. nowa religia.


"I zosta? stra;cony wielki Smok,
wa;z. starodawny,
który sie; zowie diabe? i szatan,
zwodza;cy ca?a; zamieszka?a; ziemie;,
zosta? stra;cony na ziemie;,
a z nim jego anio?owie."
Apokalipsa s'w. Jana 12.9


Noc

Ws?uchaj sie; w pies'n', pradawna; jak noc,
pos?uchaj mój synu jak umiera bóg.

Rozbrzmiewa g?os ognia, rozbrzmiewa g?os wody

Ws?uchaj sie; w wiatr, on niesie szept krzewów,
to oddech tych, którzy odeszli.

Sa; w mroku co ge;stnieje,
sa; w mroku, co rozwiewa sie;.


Ignis

Jam przy Kainie sta?, gdy wznosi? d?on',
jam Chrystusa cia?o z krzyz.a s'cia;ga?,
jam w Bizancjum krzyz.owców rzez' ogla;da?.
Jam Jahwe czyny od podszewki pozna?.


S'mierc', w jej ramionach d?ugo spa?em,
Wróci?em z miejsc, z których nie wróci? nikt,
s?ysza?em s?owa, których nie powtórzy nikt.

S'mierc' jej zapach przesia;kna;? mnie.
Jam ogien' do ra;k wam poda?,
Sumerów na Zachód prowadzi?.

Spójrz, twarz ma czasem zniszczona,
bliznami jak s'niegiem pokryta.
wróci?em, ska;d nie wróci? nikt.

Spójrz,
choc' nogi do krwi swe zdar?em,
wróci?em, ska;d nie wróci? nikt.


Ogien', pocza;tkiem on,
on kon'cem.
Ogien', on pali dusze; ma;

I ujrza?em ogien' na niebie,
I twarz zwróci?em w te; strone;,
zanurzy?em sie; w nim,
jak w rzece.
I ujrza?em skrwawiona; twarz...
boga.


...zas'piewam pote;pionych pies'n'.
...zas'piewam pies'n' szalen'stwa.


Czy znasz to uczucie, gdy w nocy,
na ?oz.u swym lez.ysz bez snu.
Z cie;z.kim kamieniem strachu,
kamieniem, co s'cia;ga cie; w dó?.

Te chwile, mówili mi starcy,
to chwile, gdy przychodzi bóg.
Gdy blisko jest mrozi twa; dusze;,
gdy daleko ogniem cie; pali.

W oparach porannej mg?y,
nim s'wit rozjas'ni? moczary,
ktos' wo?a? me imie;:
"przyjdz'...
przyjdz'...

Przyjdz' nad czarci kamien',
gdzie umarli tan'cza; w ciemnos'ciach,
gdzie ogien',
co pali,
twa; dusze;."

"Przyjdz'
nad diab?a grób.
Przyjdz'
nad czarta mogi?e;."

Signum

"I na wschód od ogrodu Eden umiescil cheruby i p?omien miecza wirujacego"
Ksiega Rodzaju 3.24

Wschód - on znakiem mej s'mierci, Po zachodzie budze sie;,
Noc swe dzieci tuli Kto ogien' niesie, ten od ognia ginie, jam ogien' przyniósl.
Noc swe dzieci tuli

Jam pies'cia; w twarzy Jahwe,
jam ostrzem w oku s?on'ca,
jam cierniem w sercu twym,
jam znakiem s'wiata kon'ca.

Czy czujesz ma d?on'?
Gdy na karku ch?ód.

Czy s?yszysz mój g?os?
Gdy umiera noc.

Czy zapach mój czujesz?
Gdy strachu dotykasz.

Czy widzisz mój znak?
Gdy umiera noc.


Sanguinis diaboli misterium

"Twój czas juz. nadszed? "
szepta? wiatr w konarach drzew
"Juz. czas bys' pozna?, czym jest... s'mierc'.

Wie;c z domu przynies' kielich,
wype?nij po brzeg krwia;
i wypij
wypij
na diab?a czes'c'.

Pamie;tasz? Ty wczes'niej mnie pozna?es'.
Pamie;tasz? Ja w snach was odwiedza?em.
Wys'cie w s'wia;tyniach mnie wzywali,
przy narodzinach i przy s'mierci,
a teraz ziemia; przysypali,
w mogile.

Teraz twarz odwracacie,
bronicie znakiem krzyz.a,
mówicie: nieczysty duch.

A to Jahwe nazwa? mnie diab?em,
Jahwe nazwa? diab?em,
Jahwe - Z.ydów bóg.

Sanguinis diaboli misterium

Gdy powiem ci co przeszed?em,
z twej twarzy zniknie s'miech.
Me s?owa przynosza;
S'mierc'.

Ob?e;d w oczach twych zagos'ci,
mi?os'c' z serca zniknie.
Me s?owa przynosza;
S'mierc'.


Tys' przekle;ty, tys' wybrany.

Sanguinis diaboli misterium


Crucem

"Wisia?em na wiatrem owianym drzewie"
Edda

"Ukrzyz.owali Go"
Marek 15,24

"(...) Bo wisza;cy jest przekle;ty przez boga"
(Pwt 21,23)Ut ubi crucem,
co wisi przekle;te.

Co wisi przekle;te, rzek?es' i ty...
syna zabi?es' mi na krzyz.u.

Co wisi przekle;te, rzek?es' i ty...
pamie;c' spali?es' tym o mnie.

Co wisi przekle;te, rzek?es' i ja...
przez noce wisia?em na krzyz.u.

Co wisi przekle;te, rzek?es' i ja...
w twarz ci plune; przed s'miercia;.


Ignis

Ogien' w mej duszy,
ch?ód jest w mym sercu,
ogien' w mych oczach,
ciemnos'c' w oddechu.

Czy pamie;tasz Acheron,
pamie;tasz Styx,
pamie;tasz Pola Edenu.

Noce spe;dzone w Elizium,
dnie w Szeolu.
Nephilim,
tak Was nazwali.


Te s?owa pala; mi dusze;,
w ciemnos'ci s?ysze; ten szept.
Przekle;tym ja? Czy wybranym przez Bogów?
Anio?ów to s?owa, czy Diab?a?
Umar?ych, czy les'nych strzyg?
Z.ywym ja, czy we s'mierci mgle?

Czy pamie;tasz Acheron,
pamie;tasz Styx,
pamie;tasz Pola Edenu.

Noce spe;dzone w Elizium,
dnie w Szeolu.
Nephilim,
tak Was nazwali.


Chcesz imie; me poznac'?
Imion mam tysia;ce.
Chcesz twarz ma; zobaczyc'?
Twarzy mam tysia;ce.

I zobaczyli synowie boga,
córki cz?owiecze, z.e by?y pie;kne
i wzie;li niewiasty ze wszystkich, które wybrali
I rzek? do nich Jahwe:
Nie, nie zostanie mój duch w cz?owieku.
Nie, on jest cia?em.

Ogien' w mej duszy,
ch?ód jest w mym sercu,
ogien' w mych oczach,
ciemnos'c' w oddechu.
Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial