Artrosis - Pośród Kwiatów I Cieni (In The Flowers' Shade)


Original Version Polish Digipack Version English Digipack Version
1. Nieprawdziwa historia cz.I (Unreal story I) 4:00 1. Nieprawdziwa historia cz.I (Unreal story I) 4:00 1. Nieprawdziwa historia cz.I (Unreal story I) 4:00
2. Nieprawdziwa historia cz.II (Unreal story II) 4:36 2. Nieprawdziwa historia cz.II (Unreal story II) 4:36 2. Nieprawdziwa historia cz.II (Unreal story II) 4:36
3. Biala karta (White page) 5:00 3. Biala karta (White page) 5:00 3. Biala karta (White page) 5:00
4. ♂ 2:14 4. ♂ 2:14 4. ♂ 2:14
5. A ja ... (And I will) 4:18 5. A ja ... (And I will) 4:18 5. A ja ... (And I will) 4:18
6. Morfeusz (Morpheus) 4:52 6. Morfeusz (Morpheus) 4:52 6. Morfeusz (Morpheus) 4:52
7. Posród kwiatów i cieni (Among flowers and shadows) 5:02 7. Posród kwiatów i cieni (Among flowers and shadows) 5:02 7. Posród kwiatów i cieni (Among flowers and shadows) 5:02
8. Kolejny rozdzial (The following chapter) 4:20 8. Kolejny rozdzial (The following chapter) 4:20 8. Kolejny rozdzial (The following chapter) 4:20
9. ♀ 4:56 9. ♀ 4:56 9. ♀ 4:56
10. Dwie drogi (Two ways) 4:38 10. Dwie drogi (Two ways) 4:38 10. Dwie drogi (Two ways) 4:38
11. My (We) 8:11 11. My (We) 8:11 11. My (We) 8:11
12. Omamiony (Delusion) 4:11 12. Omamiony (Delusion) 4:11 12. Omamiony (Delusion) 4:11
total time 55:29 total time 55:29 total time 55:29-------------------------------------------------
Nieprawdziwa historia cz.I
-------------------------------------------------

Kwiatem twoim i cieniem jestem
Rozkwitam i wiêdnê
Moich ust czerwieni¹
W³ada b³ogi spokój
Srebrna mg³a otacza mnie
Jesteœ noc¹ a ona cieniem Ziemi,
Po której st¹pam
Nierealny œwiat
Nierealni my
Nieprawdziwa historia...
Malowa³am ³zami obrazy
Jak przemijaj¹ce dni
Nierealni ludzie
Nierealne zdarzenia
Nieprawdziwi my


-------------------------------------------------
Nieprawdziwa historia cz.II
-------------------------------------------------

Znów brnê w ten sen
D³ugo jeszcze w nim zostanê
Z³ama³am ciszê tysi¹cem srebrnych kropli
W ob³okach tañczê
Zza wzgórza wstaje têcza
Kolory pragnieñ zespala w jedno
Dla ciebie ja
Dla mnie ty
A dla nas wiecznoϾ


-------------------------------------------------
Bia³a karta
-------------------------------------------------

Bezwartoœciowy kamieñ
Brylantem jawi³ siê
Choæ zawsze niepokonany by³
Ju¿ dawno odszed³ w cieñ
A ty znów jesteœ bia³a kart¹
Znów s³owa zmywasz deszczem,
Co gorzki jak pio³un jest
W nie zapisanych wersach
Odnajdziesz swoje tchnienie
Gdy poznasz ich treϾ
Znów jesteœ bia³¹ kart¹
Znów s³owa zmywasz deszczem,
Co gorzki jak pio³un ma smak
Jej dotyk ju¿ nie wróci
Twych uczuæ wypalonych
Z popio³u twój znak
Walczysz ze snem i noc¹,
Która wspomnieñ królow¹
Wszystko obraca siê w py³
W tobie i razem z tob¹
W galerii zjaw i cieni
Tkwisz sam w zastyg³ej pozie
Z now¹ godzin¹ licz¹c na to,
¯e coœ pozwoli ci na ruch
Lecz znów...
Znów jesteœ bia³a kart¹
Znów s³owa zmywasz deszczem...

-------------------------------------------------
A ja ...
-------------------------------------------------

Dotknij mnie a ja wzlecê ponad tob¹ têcz¹

WeŸ wszystko co chcesz
Niech wiruje œwiat kolorami twoich dŸwiêków
Dotknij mnie a ja...
Niewidzialny blask znów zamyka moje oczy
Rozpromienia siê
Niech wiruje œwiat kolorami nocy
Dotknij mnie a ja...

-------------------------------------------------
Morfeusz
-------------------------------------------------

Choæ nie wypowiedzia³am ciê
Zamkn¹³eœ mi oczy
W g³êbi twoich objêæ
Takich jak ja tysi¹ce
Ubrana gasn¹cych œwiec zapachem
Odda³am siê nocy
Tyœ królem snów!
W jednoœci z tob¹ ca³y twój lud
Znów przegra³eœ
Kurtyna twego teatru opada
Scena p³onie œwitem
A ja z oczu zmywam sen
Szkar³atnych kar³ów taniec dogasa
Noc przegrywa z dniem
A ja z oczu zmywam sen


-------------------------------------------------
Poœród kwiatów i cieni
-------------------------------------------------

Odnalaz³am siê w tobie
Wiem, ¿e inn¹ mam krew
To ju¿ nie jest to samo
Inaczej czujê lêk
W samotnoœci dryfujê
Coraz rzadziej wieje wiatr
Z trudem doganiam fale,
Których kszta³t
Zamykam w d³oniach
B¹dŸ!
B¹dŸ przy mnie!
Wtedy wszystko zacznie siê od nowa
Zabierz i ukryj mnie
Bo dla ciebie tylko trwam
Poœród kwiatów i cieni
Poœród mgie³ spowijaj¹cych myœli
Wiem!
Mój ogród zniknie
Wszystko zacznie siê od nowa
Z ¿alu nie dotkniêtego
Cisza sp³ywa we ³zach
Ogarniêta jej krzykiem
Wracam w przesz³oœæ ,a tam
W samotnoœci dryfujê
Coraz rzadziej wieje wiatr...

-------------------------------------------------
Kolejny rozdzia³
-------------------------------------------------

Przemieniona w s³owa prawda i fa³sz
Wplata siê w moj¹ opowieœæ,
Której sens rozumiem tylko ja
Koñczy siê moja gra
Cicho pryska czar
Zamknê pod powiekami ogieñ
Zacznê pisaæ kolejny rozdzia³
Nieprawdziwych wyznañ natchniony g³os
K³adzie siê na moich ustach
Chocia¿ nie tego chcê
Z ka¿d¹ now¹ chwil¹ oddalam siê
P³yn¹c rw¹cym potokiem s³ów
Chcê napisaæ kolejny rozdzia³


-------------------------------------------------
Dwie drogi
-------------------------------------------------

Twoje miasto jest chore
Mieszkasz w nim ju¿ tylko ty
Choæ ¿yje jest puste
W nim bia³e noce a czarne dni
Obdarta z kolorów wyobraŸnia i marzenia
Zaciska siê pêtla wstaje ruchomy cieñ,
Który tak dobrze znasz
W górê i w dó³ dwie ró¿ne drogi wiod¹
W³aœciw¹ musisz wybraæ sam
Inaczej serce inaczej g³owa ka¿e
W sercu uczucia w g³owie rozs¹dku brak
Zbyt mocno wierzy³eœ
Beznamiêtnie ch³on¹c s³owa
Karmiony z³udzeniami
Liczy³eœ siê tylko z tym co powie
Twój duch
Twój pan
Twój bóg
Jedno wiesz
Jemu odda³eœ siê
Jemu odda³eœ krew
I ca³ego siebie
Jak niepotrzebn¹ rzecz
Jemu odda³eœ krew
Opêtany swoim anio³em
Dumnie kroczysz w dó³
Tak¹ wybra³eœ drogê
Po kamiennym szlaku
Czerwonej wodzie
Dumnie kroczysz w dó³


-------------------------------------------------
My
-------------------------------------------------

Z zapomnianego drzewa nasza mi³oœæ jest owocem
S³odk¹ tajemnic¹ jak miód
Nieporuszon¹ ska³¹
Ptakiem w locie
Milcz¹cym oceanem
Zniekszta³conego krêgu wyobraŸnia
Jak kleszcz wysysa ca³¹ prawdê
Nie poznajê tego co dobre, co z³e
Ogieñ na stosie pragnieñ


-------------------------------------------------
Omamiony
-------------------------------------------------

W starej klatce
W strugach deszczu
Twoja mi³oœæ uwiêziona
Tylko jedn¹ pani¹ ma
Z³ote serce,
Które do stóp jej z³o¿y³eœ
Popêka³o zanim zrozumia³eœ ,¿e
Ona zniszczy ciebie
Ka¿dym krokiem
Ka¿dym gestem
Ona zniszczy ciebie
Ka¿dym s³owem
Urzeczony jej melodi¹
Spijasz dŸwiêki
Omamiony niepoznaniem
Kusisz los
Od radoœci do cierpienia
Krótka droga
Sam pokonasz j¹
Choæ zakoñczenie znasz
Ona zniszczy ciebie
Ka¿dym s³owem
Ka¿dym gestem
Ona zniszczy ciebie
Ka¿dym s³owem
W starej klatce
W strugach deszczu
Twoja mi³oœæ uwiêziona
Tylko jedn¹ pani¹ maLyrics in plain text format

Main Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial