Master's Hammer - Ritual


Original Version CD Version Tape Version
1. Intro 0:52 1. Intro 0:52 1. Intro 0:52
2. Bad Modly 6:30 2. Bad Modly 6:30 2. Bad Modly 6:30
3. Kazdy Z NaS ...! 3:30 3. Kazdy Z NaS ...! 3:30 3. Kazdy Z NaS ...! 3:30
4. Ritual 3:16 4. Ritual 3:16 4. Ritual 3:16
5. Geniove 5:07 5. Geniove 5:07 5. Geniove 5:07
6. Cerna Svatozar 5:34 6. Cerna Svatozar 5:34 6. Cerna Svatozar 5:34
7. Becny Nasrat 3:24 7. Becny Nasrat 3:24 7. Becny Nasrat 3:24
8. Jama Pekel 4:19 8. Jama Pekel 4:19 8. Jama Pekel 4:19
9. Japalili JsmeOnen Svet 4:34 9. Japalili JsmeOnen Svet 4:34
10. Bykoupeni 5:32 10. Bykoupeni 5:32
9. Utok 7:32 11. Utok 7:32 11. Utok 7:32
total time 40:04 total time 50:10 total time 50:10
Rerelease Version Re-Rerelease Version 2LP Rerelease Version
1. Intro 0:52 1. Intro 0:52 1. Intro 0:52
2. Bad Modly 6:30 2. Bad Modly 6:30 2. Bad Modly 6:30
3. Kazdy Z NaS ...! 3:30 3. Kazdy Z NaS ...! 3:30 3. Kazdy Z NaS ...! 3:30
4. Ritual 3:16 4. Ritual 3:16 4. Ritual 3:16
5. Geniove 5:07 5. Geniove 5:07 5. Geniove 5:07
6. Cerna Svatozar 5:34 6. Cerna Svatozar 5:34 6. Cerna Svatozar 5:34
7. Becny Nasrat 3:24 7. Becny Nasrat 3:24 7. Becny Nasrat 3:24
8. Jama Pekel 4:19 8. Jama Pekel 4:19 8. Jama Pekel 4:19
9. Japalili JsmeOnen Svet 4:34 9. Japalili JsmeOnen Svet 4:34 9. Japalili JsmeOnen Svet 4:34
10. Bykoupeni 5:32 10. Bykoupeni 5:32 10. Bykoupeni 5:32
11. Utok 7:32 11. Utok 7:32 11. Utok 7:32
total time 50:10 total time 50:10 total time 50:10


Pád modly

Mohutný èerný dým z útrob zemì,
nebesa krvácejí,
rudé skvrny na snìhu záøícím
stále se zvìtšují.

Je pravdìpodobné,
že nìkdo nahoøe
marnì a zoufale se snaží
smývat høíchy svìta -
je tìžké proklínat,
co již dávno prokleto,
nelze nic napravit,
když sémì Zla již dávno zaseto!

Tvùj pomník skrývají
plameny hladové,
až k nebi zdvíhá se dým,
my už budem umírat s požehnáním
nièitelé falešné víry!

Žáláøníci nebes, váš ráj je vìzením,
dejte mi jediný pevný bod ve vesmíru -
Peklo! Váš pomník rozdrtím
jediným úderem, posledním úderem!


Každý z nás ...!

Vaše srdce pøetékají hnìvem
nemilosrdným,
chtìjí se zbavit zátìže,
pro kterou tam místa není,
tìch prolhaných vøedù
na bušících svalech,
koneènì svobodných, teï
už je to nìco víc než
rouhání!

Odporné symboly svatého tìla -
sveøepé pohledy obìšencù,
z jejich sádla jsou uhnìtena,
tisíce nožù vyrývá znamení:
každý z nás zabíjí Boha!

Doneste k onøadu bøemeno své
znetvoøené k obrazu jeho,
to astrální pojetí je velmi silné,
jeho jádro musí být probodeno.

Rozžhavené ocelové hroty
projíždí tajícím voskem,
zaniká svìt podlých
vìøících s dutým mozkem!


Geniové

Tak jako v smrtelné agonii
prožíváš život uplynulý,
poslední západ slunce
promítá krvavé stíny -
obrazy z druhého bøehu
na stìnì pohyblivé,
úzkost podøizují hnìvu,
elementálové!

„Otèe, proè jsi mì opustil?“
„Protože víra tvá je silnìjší než já!“
„Já vím, už tì nepotøebuji,
geniové bez pohøbu vcházejí.“

Do øíše strašlivých tajemství,
kam mají pøístup jen zemøelí
vedeni zákonem vítìzství,
neèekat, co „osud“ nadìlí.
Na nás už neplatí terror
andìla sebeklamu,
Leviathan
otvírá svoji tlamu!


Èerná svatozáø

Ty spatøils hoøící
èernou svatozáø,
toho, jež káže nám,
že život je pøeludem
kynul Ti - za mnou pojï
- ty skryl jsi svoji tváø,
marnì jsi vážil pou
za jeho pohledem.
Až brány sedmi pekel
budou dokoøán,
pozdì je pøemýšlet,
co mìl jsi dìlat døív,
varuj se úmyslu
vstoupit nepozván,
Tvou duši pohltí
jen ledový masív.

Úlomky tìžkých kovù
se øítí temnotou,
dvì oèi záøí v dáli
s klidem lhostejným,
žádný tvor nepronikne
jeho samotu,
není-li Zlo živlem
pøevládajícím.
Bolesti existence
rázem pochopíš,
bez formy zlo -
- èisté v každém z nás,
v tu chvíli ucítíš
dech ïábla mnohem blíž
a žádné otázky
už nebudeš si klást.


Vìèný návrat

Na pøíšerných paprscích vodních krystalù
mrazivou vìènou nocí kmitají ohnì
pomalé a tiché jazyky plamenù
doutnající zkázonosná Vùle.
Vždy sami sobì jsme symbolem spásy
nepøežijí nic netušící
pentagram na hrudi každého z nás -
znamení vševyjadøující.

Tentokrát nezazní žádný signál
nzbouøení duší, co nevrhaj stín
Pekelné zvony jsou zbroceny krví
a zvoní k vìènému návratu
aaaaaaarrrrrrrgghhhhhh!

Dobøe znám to místo, kam všichni stejnì patøíme,
nevìøte prolhanejm držkám prorokù
Bùh je teï náš sluha a Satan jak by smet -
ty dva pacholci už mì dávno pijou krev
a smrt je konec jenom pro nìkoho
zato my vám ještì ukážem
co to znamená,
co to znamená -
dívat se Mistrovi do tváøe!


Jáma pekel

Vesnice hoøí, nocí jdu sám,
zkrátím si cestu pøes pole lán,
obklopen dýmem, na konci sil,
aè smysl neznám, jasný mám cíl,
vìdomí ztrácím a pøece bdím,
vede mì Ïábel, tam dolù - k svým.

Snad jsem již mrtev, pro tento svìt,
Satan však sílu vrací mi zpìt,
koneènì vidím pekelný chøtán,
do žhavých temnot vøele jsem zván.
S tìlem již nehmotným pøicházím blíž,
za mnou se zavírá železná møíž.

Jáma pekel, stokrát prokletá,
jáma pekel, krví zalitá.

Teï sloužím Ïáblu, smrtí a zlem,
roznáším zkázu, jsem démonem.
V každém stavení èerný oltáø, na každém obraze je moje tváø.
S hrozivým smíchem vracím se sem,
pøíznivci Ïábla padaj na zem.
Èerná je touha, bledá však krev,
kdo není vyholen, sklidí mùj hnìv.
Marnì se pachtí, modlí a sní,
démonem stát se ne každý smí.
Posedlí vztekem vesnici boøí,
marnì vše dìlají, marnì stoh hoøí!


Útok

(dedicated to A.S. La Vey)

Dvakrát tisíc let pykáme za nìco,
co jsem nikdy neprovedli,
dvakrát tisíc let trpíme za nìkoho,
koho jsme nikdy nevidìli.
Tady a teï!
hnijeme za živa.
Tady a teï!
bída, smrt a nuda!

Ten, kdo mi øíká: „nesmíš“,
je mým nepøítelem úhlavním,
teï pozná to, co mi zakazoval,
malý, nepatrný útok zaèíná!

Starý kulhavý pes musí být sežrán
vlastními dìtmi, nebo oni budou
pod praporcem silných vládnout na Zemi!
Tady a teï -
Alfa a Omega!
Tady a teï -
osud ve svých rukách!

Víru, která muèí, rády zlikvidují
její obìti,
vašeho spasitele vìšíme za nohy -
už se ve vìtru klátí!
Tady a teï
vidíte Božího syna,
tady a teï
jeho svíce zhasíná!Lyrics in plain text format

Main Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial