Helheim
landawarijaR1. Ymr

(Music by H'Grimnir)

Den veldige ask
-Fra bunn til det store oven
Den sanne vei
-Fra fødsel til død
Krokete er stammen
-Ru den lange ferd
Mange kvister og greiner
-Hold deg på den rette sti

Klyver oppover
-Rister av seg unødig bør
Mange tunge tak
-For å finne seg selv
Fra et indre mørke
-Mot et indre lys
Fra voldsomme skrik
-Til kløktige ord

Se verden med nye øyne
-Rene tanker fri fra lenker
Se din egen rikdom
-Viljens gull for den som tenker
Et lys som viser vei til mørket
Et mørke som viser vei til lengsel

For hvor står den siste mann av Norden
Enn i en bunnløs avgrunn kald og svart
Det er nesten som man ikke ville vite
Odins ord og visdom

Viser motet - Tar det steg
Slipper taket - Daler ned[English translation]:

The mighty ash tree
-From the bottom to the great above
The true path
-From birth to death
The tree-trunk is crooked
-The long journey is harsh
Many twigs and branches
-Keep steady on the right path

Climbing upwards
-Shaking off unnecessary burdens
Many are the heavy grasps
-To find oneself
From an inner darkness
-To an inner light
From fierce screams
-To clever words

See the world with new eyes
-Pure thoughts unchained
Se your own wealth
-The wills gold for the one who thinks
A light that guides the way to darkness
A darkness that leads the way to longing

Where stands the last man of the north
But in a bottomless pit cold and black
It's almost like you didn't want to know
Odins words and wisdom

Showing the courage - Taking the leap
Letting go - falling down


2. Baklengs mot intet

(Music by V'Gandr)

Man er sin egen viljes smed
Men bladet kan fort peke ned
Brukne vinger, naken i snø
Mørke minner, alle må dø

Som et sinn uten tanker
Som et tre uten røtter
Som et speil uten bilde
Som et spyd uten spiss

Et kast for fremtid
To for hevn og ugjerning
Allikevel er der intet
Allikevel er alt uten mening

Som en galge uten rep
Som en frende uten ansikt
Som et hjerte uten slag
Som et minne uten mening

Vi ser for lenge
Til alt står stille
Baklengs mot intet
For evig og alltid[English translation]:

You are the blacksmith of your own will
But the blade can easily point downwards
Broken wings, naked in the snow
Dark memories, everyone must die

As a mind without thoughts
As a tree without roots
As a mirror without an effigy
As a spear without a point

A throw for the future
Two for revenge and mischief
Anyways there's nothing
Anyways everything's without any meaning

As a gallows without a rope
As a friend without a face
As a heart without a beat
As a memory without a meaning

We stare too long
Until everything's motionless
Backwards towards nothingness
Forever and ever


3. Rista blóðørn

(Music by H'Grimnir)

Den groveste av fornærmelser
Den fremste av hån
Krever den ytterste konsekvens
Med døden til følge

Mine øyne ser rødt
Mitt sinn svart raseri
Med knyttet neve
Og hevet stemme

Lyset er foran meg
Og mørket følger bak
Marens ansikt i siluetter
I nattens dystre speil

Ribbein fra ryggrad
Ut faller lunger
Sprer ørnevinger
Åpenbarer det indre[English translation]:

The gravest of humiliations
The premier of taunts
Demands the outermost of consequences
With death as the result

My eyes see red
My mind black rage
With a clenched fist
And a loud voice

The light's before me
And the darkness follows behind
The face of nightmare in silhouettes
In the gloomy mirror of the night

The rib from the spine
Lungs are falling put
Spreading the eagle wings
Revealing the internal


4. landawarijaR

(Music by V'Gandr)

Det finnes ingen grense lengre
Ingen høyborg eller sørvendt spyd
Hvoren en speider ser man dem
Fra hver tind, hver varde
Hver eneste topp

Et øye kan se mer enn to
Med ravneklo, fire i parret
Tanken og minnet flyr
Og vender hjem
Varsler om farer fra ukjent land

Forsvinn herfra eller møt din bane
Du stikker deg ut i snødekt landskap
Med Ægirs hjelm malt rødt i pannen
Skal jeg beskytte mitt og mine

Det blåser gandvind over landet
Alle for en og en mot alle
Hedenskap er motstand
Og viljen til å slå tilbake[English translation]:

There are no boundaries anymore
Neither stronghold nor spears pointed southward
Wherever you scout you see them
From every peak, every landmark
Every mountaintop

An eye can see more than two
With raven claw, four in a pair
The thought and the memory are flying
And returns home
Brings back warnings from unknown lands

Disappear or meet your judgement
You stick out in a snow-covered landscape
With the helm of Ægir painted red in my forehead
Shall I protect what's mine as well as my kinsmen

There's a wind of sorcery sweeping the land
All for one and one against all
Heathendom is resistance
And th will to fight back


5. Ouroboros

Som det store mørke
Kommer du tilbake
Evig er det gjentagende hjul

På ny når det tar slutt
Evig urgammel enhet
Dets kraft kan ei temmes
Dets flamme ei slukkes

For slangen skal bite deg
Og slangen skal ete deg
For slangen skal sluke dig
Og sakte fortære deg

Smygende, slangende
Selvoffer og selvslukende
For en selv å bli
Og bite seg selv i halen

Smeltes sakte sammen
Sammen smeltes skyggen
Som det store mørket
Sannhet er selv - igjen og igjen

(English translation)

As the great darkness
You return
Eternal is the recurring wheel

Anew when it ends
Eternal is primordial unity
Its force can't be tamed
Its flame can't be extinguished

Cause the snake shall bite you
And the snake shall eat you
Cause the snake shall swallow you
And slowly devour you

Stealthy, snaking
Self-sacrificing and devouring oneself
To become
And to bite ones tail

Slowly melting together
Entwined is the shadow
As the great darkness
The truth is self - again and again


6. Synir af heiðindómr

(Music by V'gandr)

Et nakent pust, duggfrisk i måneskinn
Et syn for guder, staut en mann i sinn
Født den sanne tjener, av sitt eget jeg
Den høyes tale har satt sitt preg

Tar til orde når uråd skaper dyder forsmådd
Evig søken, Odins visdom er ens lodd
Leser de fremmede ord som er harde å forstå
Å kjenne sin fiende en alltids må

For alt det vi kjenner
Og for alle de ord
For alt det vi gjemmer
I oss det gror
For en elv som renner
En strøm av vårt blod
For et bål vi tenner
Foran der vi bor

For når sant skal sies så er der få der når
En rik forstand foran gode levekår
Men vit når det sies,
Når alt er forbi
Var bare mose på en ellers gangbar sti[English translation]

A naked breath, dew fresh in the moonlight
A sight for gods, bold a man in mind
Born the true servant of one selves own self
The speech of the high one have marked its touch

Speaking when bad deeds creates virtues scorned
An eternal search, Odins wisdom's ones faith
Reading foreign words that are hard to understand
You always have to know your enemy

Cause everything we know
And for all those words
Everything we hide
Grows inside of us
The river that's running
A stream of our blood
A fire we kindle
In front of where we live

When truth's been told there's few who reach
A rich sense rather than good living conditions
But believe me when I tell you,
When Everything's gone
It was only moss on a path more than walkable


7. Enda-dagr

(Music by H'grimnir)

Når bjørnen ligger i evig dvale
Når ulven ikke lenger gjør
Når ravnen ikke lenger flyr
Og marken mister all sin grøde

Når den med mot blir motløs
Når redsel blir sin egen frykt
Når mørket jakter mørket selv
Og flokker løper hver sin vei

Når vinden ikke rasler i trær
Når hvert blad blir brunt og vissent
Når havet ikke skummer hvitt
Og skip har møtt sitt endelikt

Når bror vender seg mot bror
Når skrik er igjen det eneste ord
Når døden virker farlig nær
Da er endedagen her[English translation]

When the bear lies down in eternal dwelling
When the wolf no longer cries
When the raven no longer flies
And the fields loses all its soil

When the one with courage becomes discouraged
When fear becomes your own fear
When darkness haunts itself
And herds are running in every direction

When the wind no longer rattles in the trees
When every leaf turns brown and withered
When the sea no longer foams white
And the ships have met their destiny

When brothers turn their backs on each other
When screams are again the only word
When death seems dangerously close
That's when the end of days is hereLyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial