Helheim
Woduridar1. Vilje av stål

Lenket av et narrespill
Vil du se min indre ild?
vulkanen i det dype
De skal til slutt få krype

Spyttet på og vist forakt
Strippet for ens egen makt
Se deg selv da i speilet
Var det alt for å feile?

For ingen evig sommer
Og ingen engel kommer
Ingen himmel rekker hånd
Du er kun din egen ånd

Bærer tornen tett mot kropp
Klyver opp mot fjellets topp
Lenken faller ned i dyp
Blander seg med annet kryp

Viljen din er den av stål
Runemester - Siedens mål
Viljen din er den av stål
Runemester - Siedens mål

[English]
Chained by a masquerade
Will you see my inner fire?
The volcano deep down
They shall crawl eventually

Spat on and shown contempt
Stripped of ones owner power
Then look yourself in the mirror
Was it all in order to fail?

None shall see eternal summer
And no angel will ever come
No heaven there to reach out
You are merely your own spirit

Carrying the thorn close to heart
Climbing toward the mountain top
The chain descending into the pits
Mingling with other filthy vermin

Your will is that of steel
Runemaster - Seid's aim
Your will is that of steel
Runemaster - Seid's aim


2. Forrang for fiende

Det hviler en eldgammel tanke
Blant alt som er omkring oss
Vi kan se den leve og puste
Opp av jorden og ned såvel

Det tales til dem av en høyere makt
Sjelen reiser og krones i prakt
Javel, for alt er som det knuste speil?
Refleksiv guddom i hovmodets tegn

Han kom ikke for å blinde oss
Hans så ikke halvt for ikke å se alt

For mennesket vet lite
Men jorden vet dog alt
Forrang for fiende
Av en skinnhellig gestalt

[English]
There lies an ancient though
Among all that surrounds us
We see it living and breathing
Up the ground as well as down

You are addressed by a higher power
The soul travels and is crowned in glory
So, everything is like the broken mirror?
Reflective divinity in the sign of conceit

He did not come here to blind us
He did not see half so as not to see all

For man knows little
But the soil knows all
Precedence to an enemy
Of a self-righteous gestalt


3. WoduridaR

Kom du av seider
Kom du av galder
Kom du av runer
Kom woduridar

Kom over landet
Kom i et angrep
Kom over folket
Kom og ta ditt grep

Kom du skjoldrister
Kom du stridsblinder
Kom du voldsrytter
Kom woduridar

Kjært barn - mange navn
Herjann - dypt et savn
Bolverk - mot et svik
Gagnråd - hør mitt skrik

[English]
Come, you of Seidr
Come, you of Galdr
Come, you of runes
Come, Woduridar

Descend upon the land
Come release an onslaught
Descend upon the people
Come manifest your will

Come, you rattler of shields
Come, you concealer of strife
Come, you equestrian of fury
Come, Woduridar

A pet child has many names
Herjann - a profound longing
Bolverk - against a betrayal
Gagnraad - hear my cry


4. Åndsfilosofen

En sjø som holder pusten
En vind som ikke høres
Titusner stille hjerter
Fordumsord fra skammens menn?

En skog som brenner bålet
Et fjell som stanser skredet
Tidene våkner hjerter
Skaldekvad fra jammerdal?

Kan du se tronen i det fjerne?
Kan du skimte hans stav i natten?
Hvite øyne over en norrøn himmel
Hvite løgner som skader ingen?

Lytt til de som står deg nær
De som ikke ønsker en hær
Brynjen er dog ikke synlig
Bærer vekten til et tynget navn

Dagen bærer byrden
Natten nærer ilden
Finnes det spor i jorden?
Selv om jorden er pilråtten?

[English]
A sea that holds its breath
A wind that is never heard
Ten thousand silent hearts
Bygone words by men of shame?

A forest that burns the bonfire
A mountain that halts the deluge
The ages awaken hearts
Skaldic poems from the valley of tears?

Can you see the throne in the distance?
Can you glimpse his cane in the night?
White eyes across a norse sky
White lies that mean no harm?

Listen to those closest to your heart
Those who do not wish for an army
And yet he coat of mail is not visible
Carrying the weight of a burdened name

The day carries the burden
The night fans the flames
Are there vestiges hidden in the soil?
Even if the soil is thoroughly rotten?


5. Ni s solu sot

Aldri berørt av solen
Aldri risset med kniv av jern
Aldri skal trolldom finne den
Ei av ville elelr fangefolk

Tapper sjøer av døde menn
Samler sjøer av lik
Maler tollepinner rødt
Du skal atter komme

Fisken svømmer ut av spydets strøm
fuglen skriker i spydets regn
Hvem tok deg med til den andre verden?
Hviler steinen fortsatt i ly for solen?

Ikke i sollys
Og intet sverd i oppsnittet stein
Den som skriker for fallen mann
Skal aldri forringe denne grave

[English]
Never caressed by the sun
Never carved by an iron knife
Never shall sorcery uncover it
Either by savages or captives

Brave seas of dead men
Gathering seas of corpses
Painting rowlocks red
You shall return once more

From out the spear's stream the fish swim
In the rains of the spear the birds cry out
Who brought you along to the other world?
Is the stone sheltered from the sun still?

Not in sunlight
And no sword in whittled stone
The one who laments fallen man
Shall never tarnish this grave


6. Litil vis maðr

En evig jakt på det man ikke kan fange
Kjærtegner den første såvel som den neste
Nåvel, når sant er det som sies
Faller mennesket enda hardere til jorden

Spydet som sier utfordrer
Steinen som beskytter meg mot deg
Blekket som leser motstand
Lite vet mennesket

Malstrømmen av utilgivelig udugelighet
Næres av fortivilelsens tårer
De ligger brakk på bakken
Slikker sår av selvpåført gift

Dog hovmodets hær i kongens klær
Sprader bryskt og slår seg selv på bryst
Vil hvert reisverk og hvert yttret ord
Være skadefrydens erkeengler

[English]
An eternal hunt for that which is elusive
Caressing the first as well as the second
Well, when that which is said is true
Man falls to the ground even harder

The spear that states challenger
The stone that protects me from you
The ink that reads opposition
Man knows so little

The vortex of unforgivable incompetence
Sustained by the tears of despair
They lay untouched on the field
Licking wounds of self-inflicted poison

Yet the army of pride dressed in kings clothing
Parading brusquely and boasting arrogantly
With each pillar and every word uttered
Being the archangels of schadenfreude


7. Tankesmed

Krig i hjertet
krig i sinnet
Krig for smerte
Krig for minnet
Krig i blodet
Krig i hodet
Krig for kaos
Krig er i oss

La viljens hammer falle
Lande hardt for alle
Forandre tanker - sylskarp kniv
Fordumsord med tidevannet

Den døves speil til den blinde
Den blindes bok til den stumme
Den stummes ord til den døve
Sirkelgang for annenrang

Veien til motet som forlengst har gått tapt
En igjengrodd sti blant busker og kratt
Risser runer langt i nord
Tankesmedens visdomsord

[English]
War in the heart
War in the mind
War for anguish
War for remembrance
War in the blood
War in the head
War for chaos
War is within us

Let the hammer of will fall
Dealing a devastating blow to all
Changing thoughts - whetted knife
Bygone words with the tide

The mirror of the deaf to the blind
The book of the blind to the mute
The word of the mute to the deaf
A circular walk for lesser men

The road to courage lost long ago
An overgrown path among briars
Carving runes far to the north
Words of wisdom by the sage


8. Det kommer i bølger

Jeg stirrer på sjøen
Og alt som forsvant
Jet sitter ved stupets
Bratte kant
Tanker om stunder
Og blonde bølger
En kartlagt perfeksjon
I strie strømmer

Du kom, du så, forsvant
Jeg hadde og ville ha alt
Langsom kvelning av sinnet
Dreper gleden, håpet
Og det som var vunnet

Sorgens almer synges såvel
Det kommer i bølger
Sliter med tanker morgen og kveld
Det kommer i bølger

Vil du ta kampen mot mørket
Som bor her inne?
Vil du stilne stormen
Som raser i sinnet?
Vil du grave deg ned
I et morkent hjerte?
Vil du hvile i ro
Blant den uro du kjente?

[English]
I am staring at the sea
And all that is gone
I am sitting at the very
Edge of the cliff
Thoughts of moments
And blond waves
A mapped-out perfection
Overflowing

You came, you saw, then vanished
I had it all and wanted everything
A slow strangulation of the mind
Slaying the joy, the hope
- That which I can gain

The psalms of grief are sung here also
It comes in waves
Struggling with thoughts night and day
It comes in waves

Will you engage in conflict
With inner darkness?
Will you silence the storm
Raging in your mind?
Will you bury yourself
In a blackened heart?
Will you find peace
In the turmoil you knew?Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial