Helheim - Blod & Ild


Original Version Digipack Version Rerelease Version
1. Blod & ild 4:55 1. Blod & ild 4:55 1. Blod & ild 4:55
2. Evig 4:06 2. Evig 4:06 2. Evig 4:06
3. Helheim (part II) 2:13 3. Helheim (part II) 2:13 3. Helheim (part II) 2:13
4. Jernskogen 3:44 4. Jernskogen 3:44 4. Jernskogen 3:44
5. Åsgårdsreien 4:18 5. Åsgårdsreien 4:18 5. Åsgårdsreien 4:18
6. Kjenn din fiende 6:14 6. Kjenn din fiende 6:14 6. Kjenn din fiende 6:14
7. Odins møy 4:29 7. Odins møy 4:29 7. Odins møy 4:29
8. Terrorveldet 6:58 8. Terrorveldet 6:58 8. Terrorveldet 6:58
9. Yme 2:44 9. Yme 2:44 9. Yme 2:44
10. Jernskogen (video) 3:44
10. Helheim 1 4:31 10. Helheim 1 4:31
11. Jernskogen (MCD Mix) 4:37 11. Jernskogen (MCD Mix) 4:37
12. Cosmic Winter 5:45 12. Cosmic Winter 5:45
total time 43:25 total time 54:34 total time 54:34


1. Blod & ild
++++++++++++++
Fûdt, under en blodrût måne
Dag som natt og natt som dag
I et helheimsk brak av hammerslag
Hyll, du frende av denne dag

Vår legions milleniumssymbol
blodmåne og ildsols sûnn stålsatt
med styrke og visdom i bunnen av
Mimes brûnn

Fûdt i blod og ild

Hevneren til de engang tapre erkjenneren av sannhet
Sannhet bak hans porter hvor dûden er som sult

En drûmmevisjon et fremtidsikon nemesis,
terrorens ansikt på vårt parti mot kristen apati


Blood & Fire

Born under a bloodred moon
Day as night and night as sky
In a hellish crash of hammerpounds
Hail, you kinsmen of this day

Our legions milleniumsymbol bloodmoon
and firesuns son
Steeled with strenght and wisdom in the bottom of the
well of mime

Born in blood and fire

The vengeance of the once brave
The acknowledger of the truth
The truth behind his portals where
death breeds hunger

A dreamvision a futureicon
Nemesis, the face of terror
on our side against christian apathy


2. Evig
++++++++
Dû ung, dû hard
Til valhall vi drar

I et fandens ritt
menn stûpt av granitt
Flere hundre krigers drikkelag
en evig fest med måltid og slag

Skjenk våre krus til randen
gi faen i morgenfanden
Drikk for våre brûdre
og drikk for de av dem som dûde

Drikk!...så mjûden din
Drikk!...da for odin!!

Dû i öre do uten frykt
Til gylne haller det börer
i et fandens ritt

Dû ung, dû hard, dû i öre,
dû uten frykt


Eternal

Die young, die hard
to valhalla we travel

In a hellish ride
men moulded of granite
Several hundred warrior's symposium
an eternal feast with meal and bottle

Pour our mugs to the rim
don't give a damn about tomorrow's pain
Drink for our brothers
and drink for those who died
Drink!!...your mead
Drink!!...for odin

Die honourfull die without fear
To the golden halls in a hellish ride

Die young, die hard, die honourfull, die without fear


3. Helheim (Part II)
+++++++++++++++++++++
(instrumental)


4. Jernskogen
++++++++++++++
I et helheimsk brak tordnet tor
Tre udyr fûdes noen har drevet hor
Avguder ler godt i natt hyller jotun-mor angerboda

ûye for ûye tann for tann
Hûst hva du sår hvis du sår din egen grav

Verg deg for nord
vokt deg for den urskog
Skapninger i ulvens ham
Fenris har blod på tann


Ironforest
In a hellish crash thor thundered
Three beasts were born
someone has committed adultery
Demigods laughs tonight
hailing the jotun-mother angerboda

An eye for an eye and tooth for a tooth
Reap what you sow if you sow your own grave

Defend yourself against the north
guard yourself for the primeval forest
Creatures in the guise of the wolf
Fenris has blood on teeth


5. Åsgårdsreien
++++++++++++++++
Når stormen setter til
og uvör river trör fra stammen
Da, sånn rundt nattestid er
det odin hunder samles

Du kan hûre oss når månen stikker
frem men aldri om du ser oss fûr du
blir en kriger selv

Jegeren leder oss vi er fûdt til å sloss
Over fjell og fjorder gjennom trolske skoger

Odins jakt åsgårdsreien

Odins hunder einherjen


Asgardsreien
When the storm sets and tear trees apart
Then, around the darkest hours the dogs of odin will gather

You can hear us when the moon appear above
But you will never see us
before you become a warrior yourself

The hunter leads us we are born to fight
Over mountains and fjords
through enchanted forests

Odins hunt asgardsreien
Odins dogs einherjen


6. Kjenn Din Fiende
++++++++++++++++++++
Et ritus i smerte et ritus i blod
Metall mot kjûtt alt blir dûdt
Et slakt i hov et offer av blot
Metall mot kjûtt alt blir dûdt

En flukt fra livet en reise uten tid
Mot dûdens grûder grimme, skarpe klûr

Nok et slakt av en avmakt

Kjenn din fiende lör han å kjenne
Det fûles befriende og se den avmakt brenne


Know Your Enemy
A rite in pain a rite in blood
Metal against flesh everything turns out dead
A slaughter in hov a victim of sacrifice
Metal against flesh everything turns out dead

An escape from life a journey without time
Towards the crops of death grim, sharp claws

Another slaughter of an impotence

Know your enemy
learn to know him
It feels liberating to see the
impotence burn


7. Odins Mûy
+++++++++++++
Gautaty sendte gondul og skogul for å kåre blant kongene,
hvem av yngves ött skulle gå til odin og vöre i valhall
(fra håkonarmål)

Dra mine fagre mûyer
dra og bring dem inn
Ta til hest fagre mûyer
dra og bring mine menn inn

Gjennom luft og vann
for og finne mannefall
Som nord så vest
over himmelen på skjoldmûy-hest
Kom mine fagre mûyer
og lytt til mine ord
Kom mine fagre mûyer
med mjûd og flesk til bord

Mine krigere til hest
mine tjenere til fest
Barn av de hûyes haller
mine, odins mûyer


Odins Maiden
Gautaty sent gondul and skogul to choose among the kings,
whom of yngves lineage should go to odin and be in valhalla
(from haakonarmaal)

Ride my fair maidens, ride and bring them in
Take to horse fair maidens
Ride and bring my men in

Through air and water to find fallen men
As north then west
across the sky on shieldmaidens horse
Come my fair maidens and listen to my words
Come my fair maidens
with mead and flesh on the table

My warriors on the horse my servants to the feast
Children of the highest halls mine, odins maidens


8. Terrorveldet
++++++++++++++++
Terrorveldet gyver ut
Enhver en svikefull akt
Et iscenesatt spill av misantrofer vi er
Terrorveldet tar kontroll
Angrep fra alle hold
Total utslettelse av det eksisterende

Skrik i natten runger
Hvor jeg er, er ingen gud
Hvor jeg står, står ingen ved
Hvor jeg går, går ingen etter
For tatt i ed er ikonet av stål
min rene sannhet...det ene

ûdeveldet ligger dûdt
enhver forseglet sin skjebne

Siste akt av et mesterverk
av misantrofer vi var


Realm Of Terror
The realm of terror bursts out
everyone a deceitfull act
An arranged play of misantrophes we are
The realm of terror takes control
attack from every side
Total annihilation of the existing

Screams in the night
Where i am, exists no god
Where i stand, stands no one by me
Where i go, no one follows
Taken into oath is the icon of steel
my pure truth...the one

The desolate realm lies dead
everyone sealed their own faith
Last act of a masterpiece of the misantrophes
that we were


9. Yme
+++++++
(Instrumental)Lyrics in plain text format

Main Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial