Helheim - Jormundgand


Original Version LP Version Digipack Version
1. Jormundgand 7:48 1. Jormundgand 7:48 1. Jormundgand 7:48
2. Vigrids Vård 8:16 2. Vigrids Vård 8:16 2. Vigrids Vård 8:16
3. Nidr ok Nordr liggr Helvegr 4:28 3. Nidr ok Nordr liggr Helvegr 4:28 3. Nidr ok Nordr liggr Helvegr 4:28
4. Gravlagt I Eljudne 8:47 4. Gravlagt I Eljudne 8:47 4. Gravlagt I Eljudne 8:47
5. Svart Visdom 9:08 5. Svart Visdom 9:08 5. Svart Visdom 9:08
6. Jotnevandring 2:27 6. Jotnevandring 2:27 6. Jotnevandring 2:27
7. Nattravnens tokt 5:10 7. Nattravnens tokt 5:10 7. Nattravnens tokt 5:10
8. Galder 3:16 8. Galder 3:16 8. Galder 3:16
total time 49:20 total time 49:20 total time 49:20


1. Jormundgand

[Music: Hrimgrimnir, Lyric: Vanargandr]

I havets svarte dyp, under den farefulle sjø
Havet rundt alle land, der ferdes ingen mann
Kom søsken av Jormundgand, bli med i den siste strid
Kom i deres fars navn, Loke venter dere i krig

Bølgene reiser seg som fjell
de vil drepe hver konge hver træll
Der de drukner i vannet
som siger innover landet
Maktenes mørke har inntatt jorden
Ondskap siger i floden av Jormundgands bølgebrus
som er lik hundre vinders sus

Nå ser man intet grønt
alt ligger i et askehav
Og alt det som var skjønt
ligger nå i undergang
Jorden er et åpent sår
som sakte synker bort
Ingen flere leveår
alt er bare sort

Drept av Tors hammer
men drept blir Tor selv
Jormundgand, hersker over dypet
ondskapens mørke flod

Død er havets hersker
Død er ondskapens mørke flod
Død er Lokes sønn armen som omslynger Midgard
Død er amren som aldri slapp løs for tidenes strid
Død er Jormundgand som entret mørkets favn

[English translation:]

[Jormundgand]

In the black deeps of the ocean
under the perillous sea
The ocean encompassing all the land
there no man dares to sail
Come breathren of Jormundgand
join in the final battle
Come in the name of your father
Loke awaits you in the war

The waves are rising as mountains
they will murder each king and each trell
where they drown in the sea
that is flowing over the land
The twilight of the gods has conquered the earth
Evil is saging in the flood of Jormundgands gush of waves
and sounds like the sough of a hundred winds

Now, no green can be seen
everything lies in a sea of ashes
and all that once was beautiful
is now in ruins
The earth is an open wound
which slowly fades
No more years of life
everything is black

Slain by Thors hammer
but he himself is killed
Jormundgand, the lord of the deep
the black flood of evil

Dead is the lord of the sea
Dead is the dark flood of evil
Dead is Lokes son the serpent that surrounds Midgard
Dead is the serpent that never was released before the
final battle
Dead is Jormundgand he who enters the embracement of
darkness


2. Vigrids Vård

[Music: Vanargandr, Lyric: Vanargandr]

På vigrids slette en kjølig natt
hviler der en tåke tett
Føoles som et himmelsk kvel
der jeg står forlatt i tåkens hjerte

En sen Oktober fullmåne natt
Ensom på en hedensk mark
I Vigrids vård
I tåken av min skjebne

Jeg føler en kald bris fare lett forbi
Den streifer meg, tar meg langt avsted
Jeg svever gjennom luften som en ensom ravn
mens vigrids vård sakte lar meg dø

Dra meg med til ingensteds
slik at jeg kan dø
og Vigrids vård
kan fortsatt jakte
på de sterke menns sjeler

La Vigrids vård styrkes
slik at den kan dyrkes
og en lavere makt
kan bli ødelagt

[English translation:]

[The spirit of Vigrid]

On the field of Vigrid a cold night
a thick fog rests
Feels like a heavenly suffocation
There I stand in the heart of the fog

A late October fullmoon night
lonely on a pagan field
In the spirit of Vigrid
in the fog of my fate

I feel a cold breeze drifting lightly by
it touches me, takes me far away
I float through the air lonely as a raven
while the spirit of Vigrid slowly lets me die

Take me to nowhere
so that I can die
and let the spirit of Vigrid
still hunt for the souls of the strong men

Strenghten the spirit of Vigrid
so that it can be worshipped
and make a lesser might disappear


3. Nidr Ok Nordr Liggr Helvegr

[Music: Vanargandr]
[Instrumental]


4. Gravlagt I Eljudne

[Music: Hrimgrimnir, Lyric: Vanargandr]

I den mørke hall
hvor døden er ens kall

For her er ingen nåde løs
i den tomme, glemte sal
Her hvor Balder frøs
og døde i Hels mørke hall

Gravlagt i Eljudne
ingen her en fredsmann er
Pine og pest
fra dødsrikets begjær
La skrikene klinge
og lokke døden frem
For den skal bringe
fortapelse inn i dem

I dunkle daler gamle
pines Æser, Vaner - alle
I gamle mørke Eljudne
I dunkle daler gamle

Tomhetens korstog har kommet
Glemsel og tap har dødsriket bragt
Æser og Vaner er alle i Hel dømt
der hvor Balder ble gravlagt

[English translation:]

[Buried in Eljudnir]

In the dark hall
where death is ones call

For here no mercy is
in the empty forgotten hall
where Balder froze
and died in hels dark hall

Buried in Eljudne
where no man peace can find
pain and plague from the realms of deaths desire
Let the screams sound
and lure death forth
it shall bring perdition into them

In obscure and ancient valleys
Æsir and Vanir - all is tormented
In the cold and dark Eljudnir
In obscure and ancient valleys

The crusade of emtiness has arrived
Oblivion and loss has the realms of death
Æsir and Vanir are all in Hel doomed
where Balder was buried


5. Svart Visdom

[Music: Hrimgrimnir, Lyric: Vanargandr]

På norsk jord vi står
sønner av den norønne ætt
Stolte vi står med sverd og skjold i hånd
Vi husker den tid
en tid glemt
men snart tilbakevunnet
Da gudene hersket
og slag var som blodet i vår kropp

Da vi, vikinger av Norge hersket i det kalde nord
og skapte frykt med vårt sverd

Flammer lyste opp himmelen dengang, men ikke nå
Blod fløt i strie strømmer snart det vil igjen
Vår makt er ikke borte vi står ennå tilbake
med våre forfedres visdom
Svart som natten
Vis som kongen i Valhall

En ed ble sverget
Sverget til hevn
Hevn og hat
Vårt hat skal de få

Den hedenske gjenforeningen venter
Ta til sverd, ta til øks
Vinder blir til storm dager om til natt
Det er tid for hevn slakt de som engang slaktet
Vårt dødens korstog marsjerer

Tornekronen vil falle hardt til grunn
En ingens konge vil stige ned fra sin trone
Han skal bli borte borte for alltid
Vikinger vil entre med blodige sverd
for å knuse tronen og slippe fri våre forfedre
De hedenske gudene som i svart visdom
engang hersket og nå vil herske på ny

[English translation:]

[Black wisdom]

On Norwegian earth we stand
sons of the norse tribe
Proud we stand
with swords and shields in hand
We remember the time
a time forgotten but soon to be reconquered
When the gods ruled
and battles were like the blood in our veins

When we, vikings of Norway ruled the cold north
and spread fear with our swords

Flames lit the sky then, but not anymore
Blood floated in wild rivers
and soon the blood will float again
Our might is not gone
we still stand with our ancestors wisdom
Black as the night
Wise as the king of Valhalla

An oath was sworn
Sworn to revenge
Revenge and hate
Our hate we will give them

The pagan reunion awaits
Reach for your sword, reach for your axe
Winds become storms days turn to nights
The time for revenge has arrived
Slaughter them whom once slaughtered
Our crusade of death marches on

The crown of thorns will fall
hard to the ground
Once a nomans king
will descend from his throne
He shall vanish
vanish forever
Vikings will enter with swords in blood
to crush the throne
and release our ancestors
the pagan gods
who in black wisdom
once ruled
and now will rule again


6. Jotnevandring

[Music: Hrymr, Lyric: Vanargandr]

Fra Heimen i nord kommer en horde stor
Etterlater seg dype jotunspor

En vandring mot dommedagens mark
Stien fører dem hen mot dødens trone
Kjødets lyst springer ut og gir makt, og slakter ned uten nåde

En vandring som fører dem
langt vekk fra Jotunheimen

[English translation:]

[Jotun wandering]

From heimen in the north a great horde is coming
leaving deep prints of jotun feet

A wandering towards the doomsday field
the path leads them towards the throne of death

Out bursts the lust of the flesh which gives might
and slaughters without mercy

A wandering that leads them
far away from Jotunheimen


7. Nattravnens Tokt

[Music: Vanargandr, Lyric: Vanargandr]

Stående i en skog av skodde
kjenner en eim av kulde slående
Det ventes død i kveld
døden over meg selv
Her i Mørkvedens indre sal
piner jeg meg selv i hat
Presser sverdet dypere inn
dypere og dypere til det fortærer mitt sinn

Nattravnens tokt vil begynne
når natten den vil hylle
Svever over meg som et tegn
på døden, mørke og Helheim
Der hvor hundre menn ferdes
og deres sjel og blod herdes
Nattravnens tokt vil komme
når dagen er omme

Hill min død - i skogens favn
Mine skrik lød - kom nattens ravn
Vandrer nå som mørkets slave - glemt og fortapt

Mitt kjøtt fryser til is mens min sjel vandrer
Der man kan føle dødens bris og er blant Hels mørke slaver

Skogen ligger der glemt
svart, dunkel og glemt
Intet menneske her finnes
her hvor mørke og kulde bindes
Tåken tetter skogen inne
så ingen den vil finne
Bare de som etter døden lengter
og ned til Hel vil senkes

Over skogen syd for Midgard, over Mørkvedens indre sal
Svever der en nattens ravn, som hungrer for mer drap

[English translation:]

[The raid of the nightraven]

Standing in a misty forest
feeling a vapour of coldness
death is awaited this night
the death of myself
Here in the hall of Mørkveden
I torture myself in hate
pushing the sword deeper into myself
deeper and deeper until it devours my mind

The raid of the nightraven will commence
when the night it shall praise
It floats above me as a sign
of death, darkness and Helheim
there where a hundred men live
and their souls and blood harden
The raid of the nightraven will come
when the day has come to an end

Hail my death - in the embracement of the forest
My screams sounded - come raven of the night
I am now wandering as a slave of darkness - forgotten
and lost

My flesh is freezing to ice, as my soul is wandering
There you can feel the breeze of death, and is amongst
the slaves of dark Hel

There the forest lies hidden
black, obscure and forgotten
no man is found
where cold and darkness is bound
The forest is enshrouded by fog
so that no one can find it
Only those that long for death
and to Hel will descend

Above the wood south of Midgard
above Mørkvedens inner hall
a nightraven is flying
still with a lust for death


8. Galder

[Galder er en trollsang som fremføres med en gjallende, skrikende stemme.]
[Odin regnes galdernes opphavsmann]

[English translation:]

[Galder]

[Galder is a song of sorcery which is performed with a resounding,]
[screaming voice. Odin reckons to be the originator of the Galder]


Lyrics in plain text format

Main Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial