Thyrfing - Farsotstider


Original Version Japanese Import Version Promo Version
1. Far at helvete 5:06 1. Far at helvete 5:06 1. Far at helvete 5:06
2. Jag spar fordarv 4:22 2. Jag spar fordarv 4:22 2. Jag spar fordarv 4:22
3. Farsotstider 4:32 3. Farsotstider 4:32 3. Farsotstider 4:32
4. Host 4:46 4. Host 4:46 4. Host 4:46
5. Sjalavrak 5:12 5. Sjalavrak 5:12 5. Sjalavrak 5:12
6. Eiddagjamning 6:45 6. Eiddagjamning 6:45 6. Eiddagjamning 6:45
7. Baldersbalet 3:47 7. Baldersbalet 3:47 7. Baldersbalet 3:47
8. Tiden laker intet 7:59 8. Tiden laker intet 7:59 8. Tiden laker intet 7:59
9. Järnvidjors Dans 5:47 9. Järnvidjors Dans 5:47
total time 42:29 total time 48:15 total time 48:15
CD+DVD Version
1. Far at helvete 5:06
2. Jag spar fordarv 4:22
3. Farsotstider 4:32
4. Host 4:46
5. Sjalavrak 5:12
6. Eiddagjamning 6:45
7. Baldersbalet 3:47
8. Tiden laker intet 7:59
--- Bonus DVD: Live At Party.San Open Air, 2006 ---
1. Mjölner
2. Ways Of A Parasite
3. Digerdöden
4. Far Åt Helvete
5. Jag Spår Fordärv
6. Höst
7. From Wilderness Came Death
8. Kaos Återkomst
total time1. Far Åt Helvete
2. Jag Spår Fördärv
3. Farsotstider
4. Höst
5. Själavrak
6. Elddagsjämning
7. Baldersbålet
8. Tiden Läker Intet


1. Far Åt Helvete

Far åt helvete,
Jag vill aldrig se er igen.
Era tomma blickar och gapande käftar
Får mig att må illa
Era intellektuella yttranden
Är prov på andlig mongolism.

Era stinkande kroppar är viljelösa slavar under era lustar
Era hjärtan är tomma skal
Självbedrägeriets fästningar
Självgodhetens högborgar
Och av inget värde

Pladdrande tungor och smackande käftar
Ni är inte värda luften att andas
Marken ni går på blir otjänlig
Kvinnor och barn, unga män och åldringar
Fall på knä och mottag er dom
Far åt helvete!

Hör ni sanningen?
Den låter som en dom
Tro aldrig
Att ni är något värda
Låt hoppets vingar förgås i flammor

Ovan alrunan, under galgen
Ägnar jag er en sista tanke
Förvisad om att den yttersta dagen nalkas
Mottar jag den dystra gästen
Vem av er ska han drabba först?

De som är födda till att drunkna
Behöver icke frukta snaran
Och drunkna skall ni
I ett blådjupt hav av eld och etter

Dies Irae Dies illa
Solvet Saeclum In Favilla

[English translation:]

Go To Hell

Go to hell!
I never want to see you again
Your empty stares and gaping mouths
You make me nauseous
Your intellectual statements
Proves your spiritual retardation

Your foul bodies are listless slaves to your lust
Your hearts are empty shells
Fortresses of self-deception
Castles of conceit
Holds no value

Flickering tongues and smacking jaws
You are not worth the air you breathe
The ground you walk on turns stiff
Women and children, young men and elders
Fall to your knees and receive judgment
Go to hell!

Can you hear the truth?
It sounds like your judgment
Never believe
That you are anything worth
Let the wings of hope perish in flames

The mandrake above, the gallows below
I give you one last thought
I see Judgment Day approach
I receive the ominous guest
Who of you will he take first?

Those who are born to drown
Need not fear the noose
And drown you will
In a deep blue sea of fire and formaldehyde

Dies Irae Dies illa
Solvet Saeclum In Favilla


2. Jag Spår Fördärv

En sjukdom obotlig, en pest otyglad
Detta är allt vad vi ger dig
Förlåt oss icke för våra synder, Ty vi känner dem
Förgät ej vad vi gör, ty vi ska minnas väl vad vi gjort

[Chorus:]
Slå oss ned på böjda knän
Låt din dom falla över oss
Låt det regna över oss i årtusenden
Dränk oss i dina tårar

Vi är blått en cysta, blott en svulst på din kropp
Vi är blott ångest, blott kvalm på din själ
Ett skammens arv vi skapar
Ett skammens arv vi lämnar
Vår avkomma avslutar vårt verk

[Repeat Chorus:]

Generation efter generation fostras till hemgång i ditt hus
Så som din dom har förseglats - förseglas också vår

[English translation:]

I Foresee Ruin

A disease incurable, a plague rampant
This is all we give you
Forgive us not our sins, for we know them well
Forget not what we do, for we shall remember what we did

[Chorus:]
Force us on our knees
Let your judgment fall on us
Let it rain on us for a thousand years
Drown us in your tears

We are but a cyst, but a growth on your body
We are but anguish, but calamity on your soul
A shameful legacy we spawn
A shameful legacy we leave
Our offspring finish our work

[Repeat Chorus:]

Generation after generation born into apathy
As your condemnation was sealed ? so is ours sealed


3. Farsotstider

Blodet strömmar från blottade ryggar
I ett botgörartag mot ett oblitt öde
Flagellanternas hungrade ödesvrål
Ekar högt i en klagande jämmerdal

[Chorus:]
Ty prygel skall sjungas som botande psalm
I olycksbringande farsotstider
Den fagra men oblida pesten skall kurera oss
En spegelbild av ett gisslartåg
I olycksbringande farsotstider
Askan ska strös i vinden på den svarta dödens gästabud

Från stad till stad, från by till by
En vördnad visas piskan och dess folk
Deras framförvärnades ödesvrål
Ekar högt i en klagande jämmerdal

[Repeat Chorus:]

Pastore inscio - I socknens dödsbok blott tomma blad
Sista vilan har kommit, feber och smärtor har gått i grav
Pastore inscio - All ömkan och elände nu förbytts
Sista vilan har kommit, i samklang allting ekat ut

[English translation:]

Times Of Plague

Blood oozes from lashed backs
Attempt at penance for a bleak future
The flagellants' hungering screams of anguish
Echo loudly in the valley of despair

For mutilation will be the psalm of healing
In ominous times of plague
The plague is hard but fair, it will cure us
A mirror image of a flagellant procession
In ominous times of plague
The ashes will be strewn into the wind to welcome the Black Death

From town to town, village to village
Respect is given to the whip and its people
Their foreboding screams of anguish
Echo loudly in the valley of despair

[Repeat Chorus:]

Pastore inscio ? In the town's graveyard are but blank headstones
The final stillness has come, fever and pain gone to the grave
Pastore inscio ? All contempt and woe is gone
The final stillness has come, in unison the lights flicker out


4. Höst

Livets färger är oss blott till läns
Rodnaden på din kind
Hårets vackra sken
Och dina levnadsglada ögon
Kommer alla att bleka

[Chorus:]
Grått, Grått,
Allt blir till mull
Grått, Grått
Föda åt maskar, allt vi är

Livets höst kom tidigt.
Någon vår minns jag ej
Sommaren varade blott en stund
Ett ögonblicks bitter glädje

[Repeat Chorus:]

Livets höst kom tidigt.
Någon vår minns jag ej
Sommaren varade blott en stund
Ett ögonblicks bitter glädje
Innan höst kom för gott
Allting bleknade, allting dog
Skogarna väcktes inte till liv i ett eldlikt skimmer
Ty ett tocken sänkte sig över världen
Och stal livets färger

Livets höst är inte frisk av nordan
Ty vinden bär med sig en doft av gravgårdarnas mylla

[English translation:]

Autumn

The colors of life are gone
The redness of your cheek
Your glittering hair
And your happy eyes
Will all drain out

Gray, gray
Everything becomes dirt
Gray, gray
Food for worms is all we are

The autumn of life came early
Spring I cannot remember
Summer lasted but an instant
A moment of remorseful joy

[Repeat Chorus:]

The autumn of life came early
Spring I cannot remember
Summer lasted but an instant
A moment of remorseful joy
Before eternal autumn
Everything drained out, everything died
Forests were not resurrected in fiery glitter
A blanket lain on top the world
Took the colors of life away

The autumn of life is not fresh of northern wind
But brings an odor of graveyard dirt


5. Själavrak

Piskad av själföraktet, Förgiftad in till roten
Trasig och bruten, livets lusta vilse
Ändå strandad... vidrigt

Någonting pulserar djupt i själen, det talar till mig
Viljan som klandrar sig fast, glöden som aldrig slocknar

[Chorus:]
Irrgång, Irrgång... Själavrak
Irrgång, Irrgång... Själavrak

Förvriden, böljande minnen tynar.
Inre syners virvelstormar avtar

En världsbild bryts sakta ned.
Likt multen sjunkande drivved
Sänks jag sakta... Ner

Ner till avgrundens hånande insikt
Men svaret försvann framför mig

Åren passerar men känslan är kvar.
Tomhetens grava faktum...
Ihålighetens döda sträckvidd

[Repeat Chorus:]

Orörlig, hårt bunden..
Ändå får jag fram, I hjärnans labyrint
Irrgång... själavrak
Orörlig, ändå far jag fram
Förlist i illviljans hav

[English translation:]

Broken Soul

Whipped by self-contempt, Poisoned to the core
Torn and broken, spark of life is lost
Yet stranded? disgusting

Something stirring deep in my soul, it speaks to me
Willpower that endures, the ember that never burns out
Maze of mirrors, broken soul
Maze of mirrors, broken soul

Twisted, rippling memories fade
Inner whirlwinds subside

A perception of space slowly crumbles
Like decomposed sinking driftwood
Slowly I sink? down

Down to the scornful insight of the abyss
But the answer disappeared in front of my eyes

Years pass but the feeling subsists
The cold truth of emptiness?
Dead plain of memory

[Repeat Chorus:]

Unable to move, tied up?
Yet I fly through the labyrinth of my brain
Maze of mirrors? broken soul
Unable to move, yet I fly unhindered
Shipwrecked in the ocean of malice


6. Elddagsjämning

Avlade i mörker och köld
Inga goda väsen välsignade vår vagga
Ett kainsmärke bränt i vårt kött
Ensamheten är vår följesven

Ett öga till Mimer, en hand i ulvens käft
Riv gammal fästning, ge plats åt ny borg
Vägen till visdom, en smärtsam väg
Vaknande, lidande, klarhet

[Chorus:]
Vårt öde beseglas när vi glömmer vårt kall
Själars vinter, ljusets fall
Djupt nere i jorden hörs urbergets sång
Elddagsjämning, Vedergällning, Undergång
Våra sår i brand, de av värsta sort
Himlen rämnar, liv rycks bort
Djupt nere i jorden hörs urbergets sång
Elddagsjämning, Vedergällning, Undergång

En otyglad urkraft, en glödande runa
Thurisaz, symbolen för jätteslakt
Katharsis, En rening där krafter födas
Fjattrad i bojor sen urtid, sen eon

Pulserande magma, en skärseldsaga
Likt världsträdet trana mot skyn
Den vilda kraften, som världen skapat
Kaos, Mörker, Transformation

[Repeat Chorus:]

[English translation:]

Dawn Of Fire

Bred in darkness and cold
No good signs blessed our cribs
The mark of Cain burned into our flesh
Loneliness our only friend

An eye for Mimer, a hand for the wolf's jaws
Tear down old fortress, make room for the new order
The way to wisdom, a way wrought with pain
Awakening, suffering, clarity

[Chorus:]
Our destiny sealed when we forget our calling
Soul winter, light falls
Deep in the earth bellows the ancient mountain's song
Dawn of Fire, Retaliation, Apocalypse

An unbridled force, a glowing rune
Thurisaz, the symbol of giant kind
Catharsis, a cleansing brings power
Bound by chains since dawn of time, for eons

Pulsating magma, a flame of hell
Like the world tree reaches towards the sky
The wild force, which created the world
Chaos, Darkness, Transformation

[Repeat Chorus:]

That which no one believed, that which no one knew.
Did the Wise One find, what he searched so long for?


7. Baldersbålet

Världens oskuld vilar tryggt på det vidga bålet
Allt som andas, allt som sörjt ryser i plötslig kyla
Blodröd sjunker solen, fjällens skuggor växa
Och högt i askens krona susar tidens höst

[Chorus:]
Vi har samlats här i sluten ring
Kring en likblek gud som om livet bragts
När dagen lida mot sitt slut
Skall flammor stiga mot himlens fäste

I sorgens timma på sorgens dag, stiger fadern fram
En fridlös fasas verop, som ur dvala facklans höjs
Ett sinne tyngt av kvalfull kvidan, en gåta utan svar
När stormen stämmor ekat ut, vad viskas till den döde?

[Repeat Chorus:]

Det som ingen trott. Det som ingen vetat.
Fann den vise, vad han fjärran letat?

[English translation:]

Balder's Pyre

Worlds' purity lies safely on the pyre
Everything that breathes, everything that has mourned shiver suddenly
Blood red sun sinks, mountains' shadows grow
High in the tree crowns blow the winds of the fall of time

[Chorus:]
We gather here in closed circle
Around a fallen God
When the day draws to an end
Flames will rise toward the heavens

In the hour of sorrow, on the day of sorrow, the father steps forth
A fearful cry of woe, a torch is raised
Soul filled with heavy anguish, a riddle without an answer
When the storm subsides, what is whispered to the dead?

[Repeat Chorus:]

That which no one believed, that which no one knew.
Did the Wise One find, what he searched so long for?


8. Tiden Läker Intet

Det förflutnas fogdar kräver räfst!
Primae Nocte på jungfrutankar
Morgondagen faller för gårdagens lie
Men ingen pil kan Munin fälla

[Pre-Chorus:]
På framtidens halshuggna lik
Tronar ett fordom praktfullt rike
Ett rike vars vålnader styr dagens handlingar
Med bladet på min strupe styr de min blick

[Chorus:]
Tiden släpar sig fram med avskurna hälsenor
Samma moln skymmer samma himmel
Beväpnade äro förlidna fasor
Samma baneman väntar kring samma hörn

Den snö som föll i fjol
Ligger alltjämt kvar på marken
Gryningssolen veka strålar kämpar lönlöst
Mot minnenas Nifelheim

[Pre-Chorus]

[Chorus:]

Tillvarons eftersmak är bitter
När hågkomsten har Hel som älskarinna
Morn, Tope och Otåle håller hov
Vredgade herrar över ett gramset sinne

[English translation:]

Time Heals Nothing

Reapers of the past demand payment!
Primae Nocte on virgin thoughts
Tomorrow felled by Yesterday's sickle
But no arrow can fell Munin

[Pre-Chorus:]
On the beheaded corpse of the future
Lies a wondrous kingdom
A kingdom where wraiths control every move
With a blade at my throat they guide my eyes

[Chorus:]
Time crawls on with severed tendons
The same clouds darken the same skies
Past fears carry weapons
The same assassin waits around the same corner

The snow that fell last year
Still covers the ground
The dawning sun's weak rays fight futilely
Towards the Nifelheim of memories

[Chorus:]
The bitter taste of existence lingers
When memories consort with Hel
Morn, Tope and Otåle in kings' courts
Lords in anger with a tattered soul


Lyrics in plain text format

Main Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial