Helheim - Heiðindómr Ok Mótgangr


Original Version CD+DVD Version
1. Viten og mot (sindighet) 7:37 1. Viten og mot (sindighet) 7:37
2. Dualitet og ulver 5:57 2. Dualitet og ulver 5:57
3. Viten og mot (stolthet) 6:16 3. Viten og mot (stolthet) 6:16
4. Maðr 5:51 4. Maðr 5:51
5. Viten og mot (årvåkenhet) 6:55 5. Viten og mot (årvåkenhet) 6:55
6. Element 6:40 6. Element 6:40
7. Nauðr 4:01 7. Nauðr 4:01
8. Viten og mot (bevissthet) 5:09 8. Viten og mot (bevissthet) 5:09
9. Helheim 8 4:37 9. Helheim 8 4:37
--- Bonus DVD ---
--- Inferno Festival 2009 ---
1. Northern Forces
2. Bewitchment
3. Jormundgand
4. Det Norrøne Alter
5. Jernskogen
6. Nattravnens Tokt
--- With Full Force 2009 ---
1. Jormundgand
2. Oaken Dragons
3. Det Norrøne Alter
4. Bewitchment
5. Nattravnens Tokt
--- Music Videos ---
1. Dualitet Og Ulver
2. Jernskogen
3. Stones To The Burden (Live)
total time 53:03 total time 53:03


Viten og mot (sindighet)

De øyne du bruker
se innover såvel som observer
mange blikk en får
den som ikke forstår
og deler bord med kloke

Vis ro og make
snakk ei uvitent
lytt med ørene
sku med blikket
slik speider den vise

Feig er mann
hvis en fra uro flykter
og tror på evig liv
elde deg aldri gir fred
om ikke spydet rår

Et uklokt sinn
ser ei det der bor
i andres øyne eller gjerning
kjenn din fiende
såvel som din frende

Snakk ei for meget
ti med måte og ro
for den med snarlig tunge
som ikke kan temmes
snakker seg ofte til ulykke

Aldri gå fra motet
la det følge din vei
det er uvisst når en mann
på heden det ute
trenger mot samt yte motstand

[English translation:]
Knowledge and courage (Stillness)

The eyes that you use
look inwards as well as observe
many a glance you will get
the one that does not understand
and shares table with the wise

Show calmness and ease
do not talk in ignorance
listen with your ears
gaze with your eyes
that is how the wise is scouting

Coward man is
if one flees from turmoil
and believes in eternal life
age will never give you peace
if not the spear governs

An unwise mind
cannot see what is within
others eyes or deeds
know your enemy
as well as your friend

Do not talk too much
be silent with manner and ease
for the one with a hasty tongue
which cannot be tames
talks himself into misfortune

Never lose courage
let it follow your path
it is uncertain when a man
on the fields out there
needs courage as well as his strength


Dualitet og ulver

Sol den fagre i en stridsvogn av lys
arvak og alsvid drar varmen
svalin vokter som et skjold
hindrer fjell og sjø å revne i flammer

Mani den mørke trekker
månens vekt
Guddom av månen over himlens sti
gudekropp og bror av
den runde flamme
ren er hans søster
og ren er de begge

La det bli kjent at vårt
lys og mørke er byttet
for tragediens jakt
som i mann så i ulv
som jeggeren og byttet

Brødre av ondskapen selv
barn av den mektigste ulv
kan du se dem fortære
sluker sol og måne
og så var det blendende mørke
og så var det intet mer


[English translation:]
Duality and wolves

Sol the bright riding the chariot of light
early-riser and all-swift pulls the heat
the shield of the sun withholds the guard
so the sea won't burst into flames

Mani the dark pulling
the weight of the moon
lunar deity over the sky with all haste
heavenly body and
brother of the sun
fair is the sister
and fair are they both

Let it be known that our
light and darkness are the prey
of tragedies chase
as in man so as wolf
as the hunter and the hunted

The brothers of evil itself
children of the mightiest wolf
can you see them eating
swallowing the sun and the moon
and then there was blinding darkness
and then there was no more


Viten og mot (stolthet)

Kan en skape noe
lage sitt eget spyd
så sørg først for en selv
er det ille til rette
eller skaftet er skeivt
da vil det gå en ille

Et råd en kan ta
og nyte av det godt
aner en ondskap
så ta det for det
og aldri ens fiende
fred må få

I voldsom kamp
skal en aldri se opp
for til svin en blir
se framfor deg
så tar ikke trolldom
ditt nødvendige mot

Lytt til den eldstes ord
fra dem kommer ofte
kløktige ord og visdom
lyter og dyder
bærer de dødelige sønner
blandet i ens bryst


[English translation:]
Knowledge and courage (Pride)

If one can create
to make ones spear
make sure to make it first to oneself
if it is badly crafted
or the shaft is crooked
bad omens will occure

An advice one can take
and in it find delight
if one senses evil
than take it as it is
and never let ones enemy
experience peace

In intense battle
never look up
because into a swine one becomes
look ahead of you
so that sorcery won't steal
your needed courage

Listen to the elders words
from them often comes
astute words and wisdom
faults and deeds
the mortal sons carry
blended in ones chest


Maðr

For så mange ganger før her i gården
viser alt seg ifra sin verste side
vi har grått den siste tåren
lukker øynene ved den siste morgen

Tegnene har vist oss
uro og trengsel
runekast etter kast etter kast
gudene leker gjemsel
viser likegyldighet og glemsel

Vi har alle vist en uverdighet
en arrogant udugelighet
en grufull uanstendighet
overfor vår nedrige identitet

Skam kaster skam over skam
Trefoldig skal vi merke harmen

Loke flirer ifra sitt skue
han har gitt Hod den siste bue
rettet imot alle våres hjerter
rettet imot alle våres hjerter


[English translation:]
Madr

For so many times before around here
everything reveals itself from its worst side
we have cried the last tear
shutting the eyes at the last dawn

The signs have shown us
anxiety and tribulation
rune cast after cast after cast
the gods are playing hide and seek
displaying carelessnes and oblivion

We've all shown an indignity
an arrogant incapacity
a hideous indecency
towards our vile identity

Shame throws shame over shame
triple we will feel the harm

Loke is laughing and beholding
he has given Hod the last bow
pointed at our hearts
pointed at our hearts


Viten og mot (årvåkenhet)

Brann brenner av brann
til brent den er
ild tennes av ild
den ene den andre kjenner
gjennom ord og tale
og den sløve gjennom slapphet

Spørre og tale må en
gjøre for å kalles vis
det en vet er utrygt for to
men det tre vet, vet alle

Våken og på vakt
en alltid skal være
for de ord man taler
til andre frender
er ofte ord som
man bot må bøte

Det er bedre å leve
enn å være livløs
for å få seg en make
et bål for den rike, brenne jeg så
og liket foran døren lå

Fe dør, frender dør
en selv skal også vandre heden
men ettermælet dør aldri bort
for den det er vunnet

Fe dør, frendre dør
en selv skal også vandre heden
men noe jeg vet som aldri dør;
dommen over hver en død


[English translation:]
Knowledge and courage (Attentiveness)

Fire burns by fire
into burnt it is
fire is lit by fire
the one knows the other
through words and speech
and the foolish through laxity

Ask and speak one must do to be entitled wise
what one person knows is unsafe for two
but what three persons know,
everyone knows

Awake and on guard
one always should be
cause the words one speak
to others friends
are often words
which result in punishment

It is better to live
than to be lifeless
to obtain a soulmate
a fire for the wealthy I saw burning
and a corpse in front of the door

Animals die, friends die
oneself will also walk the path
but the memory never dies
for the one whom has it obtained

Animals die, friends die
oneself will also walk the path
but something I know which never dies
the judgment on every death


Element

De (Runer) er av naturen
de er symboler av makt
vind, sol, is, vann
alt er av en og samme kraft

De (Guder) er ulike elementer
de er sin egen skapelse
en forlenget arm
av sitt naturlige fenomen

Elementenes makt
viser meg (Mennesket) naturens krefter
gir meg innsikt I mønstre
til visdom – til livet

De (De eldgamle) ble tvunget I kne
de ble kvalt I tid
vind, sol, is, vann
absorbert av muggen fornuft


[English translation:]

Element

They are of the nature
they are symbols of might
wind, sun, ice, water
everything spawns from the same source

They are different elements
they are its own creation
an extension of its
natural phenomenon

The elemental forces
shows me the powers of nature
gives me insight into paragons
to wisdom – to life

They were forced to their knees
they were choked in time
wind, sun, ice, water
absorbed by stale reason


Nauðr

Ræsvelgr flyr i all hu og hast
vinden varsler ulykke i alle kast
luften river godt som kniver hogget i is
det våker uhygge over Vanedis

Det dingler døde kropper
Ifra likbleke trær
snøen falt i fjor
men vinteren er forstatt her
snart skal det være på alles leper
at slaget skal stå
på Vigrids sletter

Svart på svart og skrik og skrål
nattravner sirkler over veldige bål
Nidstang reist for alle og en
jorden skal atter bli ren

Mærens endelige natteritt
livet er ikke lenger mitt og ditt
alle knokler full av naglebitt
ta dette livets siste skritt


[English translation:]
Naudr:

Rafsvelgr flies in all haste
the wind forebodes misfortune in every cast
the air rips like knives cut in ice
there lies a discomfort over Vanedis

Dead bodies are dangling
from livid trees
the snow fell last year
but the winter is still here
soon it will be on everyone's lips
that the battle will be fought
on the plains of Vigrid

Black on black and cries and squall
night ravens are circling over giant fires
Nidstang is raised for everyone
the earth will yet again be cleansed

The final night ride of the incubus
life is no longer mine or yours
every bone is frozen cold
take this life's last pace


Viten og mot (bevissthet)

Vil du en prøve
så spør den om runer
som gudene kjente
som gudene skapte
og taleren tegnet
da er det best om en tier

Man skal aldri tro
på en hores ord
men på rullende hjul
begge ens hjerter er skapt
og foranderlighet
bor i begges bryst

Nar sjelen gjemmer
det som i hjertet bor
en følelse av ensomhet
ingen skydom er verre
for den vise mann
å leve uten lyst

En kan miste hodet
bli bitt til blods
den falske tunge
forvolder ens fall
og alt der er sagt
er for usann sak


[English translation:]
Knowledge and courage (Consciousness)

If you want to try
then ask him about runes
which the gods knew
which the gods created
and the speaker drew
then it is best to be silent

One should never believe
in the words of a whore
but on rolling wheels
both hearts are created
and changeability
dwells in both hearts

When the soul hides
which lives in the heart
a feeling of loneliness
no sickness is worse
for the wise man
to live without lust

One can lose the head
be bitten to blood
the false tongue
causes ones fall
and everything that is said
is for an unjust cause


Helheim 8

Instrumental


Lyrics in plain text format

Main Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial