Storm
Nordavind
INNFERD
(S. Wongraven)


MELLOM BAKKAR OG BERG
(Ny Trad./S. Wongraven) (Sang/vox Nagell,
Rueslåtten, Wongraven)

Mellom bakkar og berg ut med havet
heve nordmannen fenge sin heim,
der han sjølv heve tuftene grave
og sett sjølv sine hus oppå deim.

Han såg ut på dei steinute strender;
det var ingen, som der hadde bygt.
"Lat oss rydja og byggja oss grender,
og so eiga me rudningen trygt."

Han såg ut på det bårute havet;
det var ruskut å leggja utpå;
men det leikade fisk ned i kavet,
og den leiken den ville han sjå.

Hill nordmann

Fram på vinteren stundom han tenkte:
Gjev eg var her til evig tid!
Og når nordljoset skinner ifrå oven,
blir hans stålhjerte fylt med grusomt savn.

BETWEEN HILLS AND MOUNTAINS
(Ny Trad./S. Wongraven) (Sang/vox Nagell,
Rueslåtten, Wongraven)

Between hills and mountains out by the sea
the norseman have found his home
where he himself have digged the foundations
and himself has placed his houses upon them.

He stared out on the stone-covered shores;
there was noone, who there had built.
"Let us clear a place and build farms,
and then we will safely own the clearing."

He stared out at the waves on the sea;
it was rough to embark out there;
but fishes played down in the bustle,
and that playing he wanted to see.

Hail norseman!

In the winter he seldom thought;
If only I were here for ever!
And when the northern lights shines from above
his steelheart is filled with longing.

HAAVARD HEDDE
(Trad./S. Wongraven) (Sang/vox Nagell)

Eg heitar Haavard Hedde
og er så vein ein kar
Nå vil eg bort å gifta meg
og rydja meg en gard

Eg bur oppunder fjell
og jenta hev eg lova
Eg sveik ho ikkje hell

Eg heitar Haavard Hedde
Og bur oppunder nut
Nå vil eg bort å gifta meg

Eg bur oppunder fjell
og jenta hev eg lova
Eg sveik ho ikkje hell

Ja, garden den er liten
Men skogen, den er god
Der heve eg to furer
og dei skal stå i ro

Når borna dei vert mange
og skuldi aukar på
Så hugg eg ned den eine
Den andre ho lyt stå

Men når me verte gamle
og kvar skal ha til sitt
Så høgg eg ned den andre
og da er skogen kvitt

HAAVARD HEDDE
(Trad./S. Wongraven) (Sang/vox Nagell)

My name us Haavard Hedde
And am so handsome a guy
Now I want to go and get married
And clear a place for a farm

I live up-under mountains
And the girl I have pledged myself to
I didn`t let her down either

My name is Haavard Hedde
And live up-under peak
Now I want to go and get married

I live below mountains
And the girl I have pledged myself to
I didn`t let her down either

Yes, the farm it is small
But the forest, it is good
There I have two pines
And they shall stand in peace

When the children become many
and I owe more and more money
Then I chop one down
The second can be for now

But when we become old
and each shall have it`s own
Then I chop the second down
And the forest is gone

VILLEMANN
(Ny Trad./S. Wongraven) (Sang/Vox Nagell,
Wongraven, Rueslåtten)


NAGELLSTEV
(Herr Nagell)(Sang/vox Nagell)

Eg steve så:

Solen går bak åse ned
Skuggan blir så lange
Natta kjem snart att
Tekje meg i fange
Krøttret uti kveen står
Eg åt setersdøle går

Mørkt det er i kvar ein bygd
I dei djupe dale
Her på fjell har solen dreg
Ned å gå til garde
_ eg kvile under tak
Morgo er ho tidleg vak
Snart eg gjer ho klar i kveld
Så går eg til kvile

SONG OF NAGELL
(Herr Nagell)(Sang/vox Nagell)

I sing thus:

The sun goes down behind hills
The shadows grows longer
The night is soon to come
Taking me as prisoner
The cows out in the barn stand
I go towards

Dark it is in every village
In the deep dales
Her in the mountains the sun is gone
I walk down to the farm
Here I can rest under roof
Tomorrow she is early awake
Soon I will ready her tonight
Then I go to rest

OPPI FJELLET
(Ny Trad./S. Wongraven)(Sang/vox Wongraven)

....
Oppi fjellet, oppi fjellet
Den tok meg vekk ifra folksom gard
Oppi fjellet, oppi fjellet
Og om dykk ikkje har hørt det før
Eg blir i Norges land eg til eg dør
Oppi fjellet, oppi fjellet

Her i vårt rike er alt vårt savn
Oppi fjellet, oppi fjellet
Kring masse skoger vi slår vår favn
Oppi fjellet, oppi fjellet
Og er det nokon som ikkje ser
Kvifor vi allrid til mor Noreg ber
Oppi fjellet, oppi fjellet

Ja, berg og gråstein det eter vi
Oppi fjellet, oppi fjellet
Vi skjems av blåmenn, vi går i hi
Oppi fjellet, oppi fjellet
Og friske elva den er for oss
Hvis du vil ha den så må du slåss
Oppi fjellet, oppi fjellet
Oppi fjellet, oppi fjellet

En grusom død venter hver en mann
Oppi fjellet, oppi fjellet
Som ikke hyller vårt faderland
Oppi fjellet, oppi fjellet
Ja vi er norske og stolte av det
De kristne kjøtere vil jo ikke se
Oppi fjellet, oppi fjellet

Nå har vi sagt det vi ville si
Oppi fjellet, oppi fjellet
For norske brødre som alt vil gi
Oppi fjellet, oppi fjellet
Skogtroll varsler en grusom død
Der Fenrisulven hørte samme glød
Oppi fjellet, oppi fjellet
Oppi fjellet, oppi fjellet
Hey!

Kan dere se han? Kan dere se han?
Se den kristne kjøter`n!
Deng ham opp! Deng ham opp!

Og om du noengang lukter kristenmanns blod
Oppi fjellet
Ja, hent øksa og... kutt dem ned!

UP IN THE MOUNTAINS
(Ny Trad./S. Wongraven)(Sang/vox Wongraven)

[he says something about what they call him]
Up in the mountains, up in the mountains
It took me away from crowded village
Up in the mountains, up in the mountains
And if you haven`t hear it before
I`ll stay in Norway`s land till I die
Up in the mountains, up in the mountains

Here in our realm is all our longing
Up in the mountains, up in the mountains
We embrace the vast forests
Up in the mountains, up in the mountains
And is it someone who doesn`t see
Why we always to mother Norway pray
Up in the mountains, up in the mountains

Yes, rock and stones that`s what we eat
Up in the mountains, up in the mountains
We are disgusted by bluemen, we go to our lairs
Up in the mountains, up in the mountains
And the fresh stream it is for us
If you want it then you have to fight
Up in the mountains, up in the mountains
Up in the mountains, up in the mountains

A cruel death awaits for each man
Up in the mountains, up in the mountains
Who doesn`t hail our fatherland
Up in the mountains, up in the mountains
Yes we are norwegian and proud if it
The christian bastards won`t see
Up in the mountains, up in the mountains

Now we have said what we wanted to say
Up in the mountains, up in the mountains
For norwegian brothers who`ll give all
Up in the mountains, up in the mountains
A forest-troll heralds a cruel death
Where the Fenris-wolf heard the same
Up in the mountains, up in the mountains
Up in the mountains, up in the mountains
Hey!

Can you see him? Can you see him?
See that christian bastard!
Beat him up! Beat him up!

And if you ever smell christian blood
Up in the mountains
Then get your axe and... chop them down!

LANGT BORTI LIA
(Ny Trad./S. Wongraven) (Sang/vox Rueslåtten,
Wongraven, Nagell)


LOKK
(Kari Rueslåtten)(Sang/vox Kari Rueslåtten)

Eg veit eit sted oppe i mellan åsen
Kor måsene mjuk og trea kaster skugge
Eg veit ein gut, den stautaste tå alle
Auge ljose i mørkret, "Vil du staden sjå?"
Eg ventar til dagen er omme før eg til staden fer
Set meg ned på hella, tru om han kjem?
Eg vert so varm, kjenner kor hjartet banker
Kom, kom hit hjå meg, ta meg i den favn

CALLING
(Kari Rueslåtten)(Sang/vox Kari Rueslåtten)

I know a place up inbetween the hills
Where the gulls cry and the trees cast shadows
I know a boy, the kindest of them all
Eyes shining in the darkness, "Do you want to see the
town?"
I wait till the day is over before I travel towards the
town
Sitting down on the stone, I wonder if he comes?
I grow so warm, feeling how the heart beats
Come, come here to me, take me in your embrace

NOREGSGARD
(Herr Nagell,S. Wongraven)(Sang/vox
Nagell,Wongraven,Rueslåtten)

Ein drugal kar ifra garden dro
han fulgte furu og sus
opp gjennom åsen, gråstein og mark
staut hans gange var
Svøpt i morgengry
under en helnorsk himmel
Hans føtter traurig vandret hen
mot sitt mål og på høyde

Ein værbitt hand griper sverdet fatt
og kløyver blåmennenes skalle
Hans kjeft den vrir seg i ulmende hat
ufreden kommer at falle

Så stod han der på utkikkstopp
hans øyne ei fekk kvile
For han søkte reint et syn
Men det blei ein grusom pine
Der blant norges skog og mark

Hans grimme sinn skulle vise dem
at norsønn han har nok av tæl

Norsønn tapte noregsgard for ein
_ hær
Stolt han var da han kom igjen
for å kløyve dem med sitt sverd

NORWAY`S HOME
(Herr Nagell,S. Wongraven)(Sang/vox
Nagell,Wongraven,Rueslåtten)

A strong guy from the farm went
he followed pine and breeze
up through the hills, greystone and wilderness
bold his steps was
Swathed in twilight
under a (completely) norwegian sky
his feet steadily wandered
towards their goal and upon heighs

A weatherbitten hand cluthes the sword
and cleaves the blumen`s heads
His mouth twist in smoldering hate
Unpeace will fall

Then he stood there on the look-out top
his eyes couldn`t rest
Because he sought a pure sight
but it became a cruel pain
There in the midst of norwegian forest and wilderness

His grim mind should show them
that a son of the north has lots of guts

The son of the north lost Norway`s home
to a _ army
Proud he was when he returned
to cleave them with his sword

UTFERD
(S. Wongraven/Ny Trad.)


Storm was created by S. Wongraven because of his love for Norway and hunger for
playing folksongs from his own shores. Nagell joined him and together they
melted the music style they are used to with old folksongs. Right before
"Nordavind" was finished Wongraven found Kari Rueslåtten and she he had
the same feeling for this as they had and she joined. Mixing this styles has
never been done before in this way.And it can not be done either if it does not
come straight from your heart. The musical performances on "Nordavind"
comes straight from the heart and and there is a lot of feeling in it from the
artists side. It was meant to turn out exactly the way it did. "Nordavind"
is Storm's hymn to Norway and must be looked upon in that way. As pro-
bably many of you know all the members have their own bands. But will still
continue with their crusade for Norway through Storm. The future looks norse.
Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial