Zuriaake

Bands Stats Forum Email

Split with Yn Gizarm (2005)
Split with Yn Gizarm 1. Dying in Autumn Zuriaake
2. Thinking in Autumn
3. Sad Ode
4. Elapsing in Autumn
5. The Ruins of Loulan Yn Gizarm
6. Ghosts in Ambush
7. Burying in the River of Peacock
8. Migration


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Afterimage Of Autumn (2007)
Afterimage Of Autumn 1. Whispering Woods 4:20
2. God Of Scotch Mist 7:18
3. River Metempsychosis 7:37
4. Afterimage Of Autumn 6:44
5. Forest Of Twilight 6:07
6. Desolated Mountain 6:36
7. Sirius 5:33
8. Return Journey 7:18
9. Moon Of Frost 3:27
total time55:00

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Winter Mirage (2012)
Winter Mirage 1. Dong mai 7:03Winter Mirage
2. Yougu 8:05Valley of loneness
total time15:08

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Tomb Sweeping (2013)
Tomb Sweeping 1. Tomb Sweeping
2. untitled


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Yaoji (2015)
Yaoji 1. Yao ji
2. Gu hun
3. Bei fu (remix)


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Guyan (2015)
Guyan 1. Guyan 12:13The Lorn Goose
2. Tianting 7:15Heaven
total time19:28

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Guyan (2015)
Guyan 1. Mu yun 4:24Intro: Afterglow
2. Guyan 12:18The Lorn Goose
3. Tianting 7:19Heaven
4. Meng yao (guang han / xian you / nan ke) 20:56Sleepwalking (Moon Palace / Sacred Walk / A Fond Dream)
5. Bianguan 6:45The Frontier
6. Gui qu 7:52Nostalgia
7. Zhongqu 2:02Outro
total time61:36

HD cover

No votes yet...
#5 in Zenial's top 10 from 2015!

No reviews yet...
Share on MySpace
Live In Beijing (video) (2015)
   
1. Kaichang
2. Ming jiang
3. Shan shen
4. Yi qiu
5. Mu lin
6. Tianting
7. Land Of The Dead (Summoning Cover)
8. Tian lang

Add Album

---Info---

> From China
Add Info

Bands Stats Forum Email

Zuriaake

Last update: 05/08/17